Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2019

Henrik Haaning Nielsen , Preben Clausen

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  Abstract

  Rapporten beskriver overvågningen af ynglende og rastende fugle i Vejlerne i 2019. For ynglefuglene blev rekordstore antal af sølvhejre (i randområdet til Vejlerne) og trane samt større forekomster af fjordterne, plettet rørvagtel og blåhals registreret. For flere jordrugende arter, hvis antal toppede imellem 1978 og 2003 (afhængigt af art) blev der i 2019 registeret antal, der repræsenterer en tilbagegang i forhold til 1978-2003, og ofte et antal der er mindre end de seneste år. Det gælder flere arter af ynglende vadefugle samt terner. For flere af arterne kan de seneste års lave antal være forårsaget af et par tørre forår og somre, i kombination med høj prædation. For rastefuglenes vedkommende var der i 2019 rekordantal af sølvhejre, krikand, skeand, trane og hjejle (sammenlignet med antal fra 2008-2018) og generelt høje antal for svømmeænder. Pibesvane var næsten fraværende og skestork var i lavere antal end de forudgående år. Også blishøne og tinksmed noteredes i lave antal. I marts var der mere end 50.000 gæs i området, hvis antal domineredes af kortnæbbet gås og bramgås.
  Original languageDanish
  PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Number of pages58
  ISBN (Print)978-87-7156-566-9
  Publication statusPublished - 26 Mar 2021
  SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Volume195

  Cite this