Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2018

Henrik Haaning Nielsen , Preben Clausen

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  Abstract

  Rapporten beskriver overvågningen af ynglende og rastende fugle i Vejlerne i 2018.
  Ynglefuglene havde rekordstore antal af ynglende skestork og sølvhejre og høje
  antal af klyde. For flere jordrugende arter, hvis antal toppede imellem 1978 og 2003
  (afhængigt af art) blev der i 2018 registeret antal, der repræsenterer en tilbagegang i
  forhold til 1978-2003. Det gælder flere arter af ynglende vadefugle samt terner. For
  flere af arterne kan de seneste års lave antal være forårsaget af et par tørre forår og
  somre, i kombination med høj prædation. For rastefuglenes vedkommende var der i
  2018 rekordantal af sølvhejre, fiskehejre, skestork, skeand og trane (sammenlignet
  med antal fra 2008-2017). Svaner og blishøne blev talt i forholdsvis lave antal
  sammenlignet med tidligere, mens de fleste gæs, svømmeænder og dykænder
  forekom i antal på niveau med de seneste år.
  Original languageDanish
  PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Number of pages68
  ISBN (Print)978-87-7156-434-1
  Publication statusPublished - 30 Sept 2019
  SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Volume154

  Cite this