Verbalt og nonverbalt sprog i fagundervisningen: nordisk læreruddannelseskongres

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Verbalt og nonverbalt sprog i fagundervisningen – æstetisk læring i tilegnelsen af faglig videnEva Lindhardt, lektor i religion og dansk som andersprog ved University College Capital, Copenhagen, læreruddannelsen Zahle. EVLI@UCC.DKOplægget vil sætte fokus på æstetiske læreprocesser i fagundervisningen og er funderet i et aktionsforskningsprojekt om æstetiske læreprocesser i religionsundervisningen. Baggrunden for projektet var dels et ønske om en højere grad af praksisforankring for fagdidaktikundervisning i læreruddannelsen og dels et mål om at kvalificere arbejdet med æstetiske læreprocesser i samspil med en antropologisk tilgang, hvor det faglige indhold læres gennem anvendelse af artefakter og feltarbejde. Koblingen af antropologisk metode og æstetisk læring giver mulighed for at facilitere en læreproces, hvor sansningens nonverbale sprog går forud for en verbal introduktion til det faglige indhold, og hvor eleverne bliver medskabere af viden på et fagligt område, som de ikke nødvendigvis har det store forhåndskendskab til. Aktionsforskningsprojektet rummede to dele. Dels et undervisningsforløb om de ortodokse kirker i en 6. klasse udviklet i samarbejde med dennes religionslærer og dels et undervisningsforløb om æstetiske læreprocesser i linjefaget kristendomskundskab/religion for lærerstuderende. Det teoretiske grundlag for arbejdet med æstetiske læreprocesser blev funderet i to let divergerende definitioner af æstetisk læring. Den ene position lægger vægt på æstetiske læreprocesser som æstetisk produktion og er i projektet repræsenteret ved Bennye D. Austring og Merete Sørensen fra University College Sjælland. De definerer æstetiske læreprocesser som ”En læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden.” (Austring & Sørensen 2006: 107).Den anden definition har fokus på æstetiske læreprocesser som læring gennem sanseindtryk repræsenteret ved Kirsten Fink-Jensen og Anna Maj Nielsen fra Århus Universitet: ”Æstetiske læreprocesser finder sted i menneskers møde med sanselige objekter.” (Fink-Jensen & Nielsen 2009: 205). Her er således fokus på æstetisk læring som reception fremfor produktion. I undervisningsforløbet i 6. klasse var denne receptive forståelse af æstetisk læring gennemgående, dog indeholdt evalueringen af forløbet både en mundtlig del og et æstetisk produkt. Evalueringen tydeliggjorde, at eleverne i høj grad udledte deres faglige viden om de ortodokse kirker via deres sanseerfaringer af kirkerum og artefakter, så disse erfaringer gav et udgangspunkt og blev anvendt til begrundelser i elevernes mundtlige opsummering af de ortodokse kirkers lære.Forløbet på læreruddannelsen med linjefagsstuderende indeholdt et mere teoretisk perspektiv på arbejdet med æstetiske læreprocesser, som blandt andet tog afsæt i en model udviklet af Fink-Jensen & Nielsen, der kan anvendes til vurdering af det æstetiske objekts læringsmuligheder. Det samlede projekt lægger op til refleksion omkring læringsmuligheder i samspillet mellem verbalt og non-verbalt sprog i fagundervisningen og på potentialet i æstetisk læring i forhold til at inddrage eleverne som medskabere af faglig viden. Referencer:Austring, Bennyé D. & Merete Sørensen, 2006: Æstetik og læring. Grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Hans Reitzels Forlag.Fink-Jensen, Kirsten & Anne Maj Nielsen, 2009: ”Æstetiske læreprocesser på tværs af fag – tankemodeller”. I Fink-Jensen & Nielsen (red.): Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis. Værløse: Billesø & Baltzer.
Original languageDanish
Publication date2014
Publication statusPublished - 2014

Cite this