Department of Law

"Vand Lovgivning"

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

Bogen ”Vand lovgivning”, vedrører alle emner, hvor lovgivning og praksis ift. benyttelse og beskyttelse af vandet på havet, kyster, vandløb, søer og grundvand er relevant. Reglerne om beskyttelse af drikkevandet og beskyttelsen imod oversvømmelser og erosion behandles også. Bag arbejdet med bogen ligger en ambition om at beskrive en uoverskuelig og ikke sammenhængende dansk lovgivning, hvor den holistiske tankegang, der præger EU’s vandlovgivning, mangler. Den retlige trinfølge mellem nationale retskilder og EU-retten er blandt de emner, der redegøres for i kapitel 1. Kapitel 2 indeholder en redegørelse for de to rammedirektiver – vandrammedirektivet og havstrategirammedirektivet, ligesom der er en beskrivelse af de øvrige vanddirektiver. Fra mange aktuelle sager er det blevet stadig mere tydeligt, at der er udfordringer med at forstå den betydning, som strategisk miljøvurdering (SMV), miljøkonsekvensvurdering (VVM) og habitatvurdering skal tillægges i vandplanlægning og forvaltning. Derfor er der i kapitel 3 en beskrivelse af reglerne og EU-Domstolens praksis. I kapitel 4 er der fokus på vandplanlægningsloven. Det fremgår af kapitlet, at der er tale om en forsinket forberedelse af vandplanlægningen for vandplanperiode 2021-2027 (VP3), som skulle have været vedtaget senest den 22. december 2021. I kapitel 5 rettes fokus imod benyttelsen og beskyttelsen af overfladevand, som først og fremmest kommer til udtryk i vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og okkerloven. Den generelle beskyttelse af grundvandet imod forurening behandles i kapitel 6, hvor vandplanlægningsloven og miljøbeskyttelsesloven igen inddrages. Da den offentlige indsats efter jordforureningsloven har en central betydning for beskyttelsen af grundvandet, indgår der også en kort omtale af denne lovs relevante regler i kapitlet. I kapitel 7 er det herefter beskyttelsen og udnyttelsen af drikkevandsressourcerne, der behandles. Det er vandforsyningsloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, der her er relevante. Da grundvandskortlægningen primært foretages ud fra vandindvindingsinteresser, indgår kortlægningen i kapitel 7. Den danske klimatilpasningslovgivning, der skal beskytte imod oversvømmelser og erosion, behandles i kapitel 8. Det er kystbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og naturskadeloven, der udgør den væsentligste danske lovgivning. Oversvømmelsesloven, der gennemfører oversvømmelsesdirektivet, har kun en begrænset betydning. Det sidste kapitel 9 har fokus på beskyttelsen og benyttelsen af havvandet. De relevante danske love er havstrategiloven, havplanloven og havmiljøloven, hvor de to førstnævnte love er udtryk for gennemførelsen af havstrategirammedirektivet og havplanlægningsdirektivet. Behandlingen af havmiljøloven er begrænset til en redegørelse for regulering af klapning af havnesedimenter. Det fremgår, at klapningsreglerne indgår i et samspil med kystbeskyttelseslovens regler om nyttiggørelse samt bypass af sedimentet.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Number of pages529
ISBN (Print)978-87-574-5283-9
ISBN (Electronic)978-87-7198-658-7
Publication statusPublished - 26 Nov 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 287932306