Aarhus University Seal

Sanitary survey rapport 16: Nissum Bredning

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen i området Nissum Bredning, som er underopdelt i syv produktionsområder (P1, P2, P3, P4, P10, P29 og P216), der er vurderet hver for sig. Bakterien E. coli blev anvendt som indikator for fækal mikrobiologisk forurening. Rapporten bygger på en række appendikser, som ud fra tilgængelige data beskriver viden om potentielle kilder til mikrobiologisk forurening. Derudover blev viden inddraget fra et tidligere sanitary survey foretaget for Nissum Bredning om bl.a. arealanvendelse, bebyggelser, dyreliv og hydrologi i området. De potentielle identificerede kilder samt spredning eller nedbrydning af eventuel forurening herfra blev vurderet ud fra de fysiske forhold for hvert produktionsområde. Datagrundlaget i rapporten er offentligt tilgængelige data fra bl.a. diverse statistiske kilder samt data fra muslingefiskeriets egenkontrol og myndighedernes verifikation af denne. Det konkluderes i rapporten, at Nissum Bredning historisk er karakteriseret ved en generelt god mikrobiologisk hygiejne i muslinger, da 98 % af prøverne har lave forekomster af E. coli (≤230 MPN/100 g) og 2 % af prøverne har koncentrationer på B-niveau (230 < MPN ≤ 46 00 E. coli /100 g). Dog blev der for ingen af produktionsområderne foretaget et tilstrækkeligt antal prøvetagninger i de seneste tre år til, at områderne kan kvalificeres og dermed opnå mikrobiologisk klassificering. Rapporten indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for monitering af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m.
Original languageDanish
PublisherDCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages72
ISBN (Print)978-87-7156-623-9
Publication statusPublished - 2021
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number217

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 224264102