Aarhus University Seal

Remote and proximal sensing of the geology and shallow hydrology in riparian lowlands

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesis

  • Christian Prinds
Der sker en udledning af næringsstoffer fra landbrugsjord til vandløbssystemer og i sidste ende fjorde og andre sårbare områder. For at opfylde det europæiske vandrammedirektiv skal der ske en markant reduktion af udvaskning af næringsstoffer, og flere strategier tages i brug for at afværge udvaskningen f.eks. mini-vådområder, filtermatriceanlæg, efterafgrøde og jordfordelingsstrategier. Dette studie omhandler lavbundsarealernes potentiale for nitratreduktion.
Formålet med studiet var at undersøge, hvordan 'billige' kortlægningsmetoder er i stand til at bidrage med vigtig information i studierne af de processer, vi forventer at have stor indflydelse på nitratreduktionen i lavbundsarealer.
Lavbundsarealerne kan spille en stor rolle mht. nitratreduktion, hvis de bliver en del af den hydrologiske transportvej i oplande. I lavbundsarealerne er der iltfattige forhold i sedimenter og sammenkoblet med et højt indhold af organisk stof, er der mulighed for effektiv fjernelse af nitrat ved mikrobiel nedbrydning af nitrat til frit kvælstof.
Vi opstillede en geologisk model ved brug af mere eller mindre traditionelle metoder (boringer og geofysik) som grundlag for vurderingen af kortlægningsmetoderne. Vi anvendte termisk infrarød remote sensing, multispektral remote sensing, hurtig fladedækkende geofysik og geostatistiske fremgangsmåder som var i stand til at belyse flere dele af en simpel konceptuel model indeholdende de vigtigste processer, der definerer udledning af nitrat fra et lavbundsområde.
Studiet konkluderede at flere vigtige faktorer med hensyn til nitratreduktionskapaciteten af lavbundsarealer forholdsvist enkelt kan lokaliseres eller kortlægges med de anvendte kortlægningsmetoder. Det gælder bl.a.:
• Steder med drænvandstilførsel, som forventes at være den største bidragsyder af nitrat i lavbundsområdet
• Overfladevandets strømninger i lavbundsområdet, der afslører hvor overfladevand strømmer forbi lavbundssedimenterne og nitratindholdet bibeholdes
• Afgrænsning af tørveaflejringer, som tilskrives stor betydning for reduktion af nitrat
• Variationer grundvandsniveau indikerer en stabil forbindelse mellem oplandet og tørvemagasinet
Translated title of the contributionRemote og proximal sensing teknikker til undersøgelser af geologi og overfladenær hydrologi i lavbundsområder
Original languageEnglish
PublisherAarhus Universitet
Publication statusPublished - Mar 2019

Bibliographical note

Termination date: 19.03.2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 136276717