Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Podcastlytteren som hverdagskurator: En undersøgelse af podcastlytning som praksisfænomen i hverdagen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Standard

Podcastlytteren som hverdagskurator : En undersøgelse af podcastlytning som praksisfænomen i hverdagen. / Saabye, Sigrid Nielsen.

AU Library Scholarly Publishing Services, 2020. 276 p.

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@phdthesis{e85cf425466c4b65a49051001f650f6b,
title = "Podcastlytteren som hverdagskurator: En unders{\o}gelse af podcastlytning som praksisf{\ae}nomen i hverdagen",
abstract = "Streaming og on demand-mediebrug er en generel medietendens, der breder sig i disse år i kraft af digitaliseringen af medierne. Som et on demand-medie indeb{\ae}rer podcasten en meget stor valgfrihed for sine brugere, idet lytterne står overfor et n{\ae}sten ubegr{\ae}nset udvalg af programindhold at v{\ae}lge imellem: {\ae}ldre og nye programmer, fra amat{\o}rer og fra professionelle producenter, fra ind- og udland, forskellige emner og genrer, og alt sammen gratis. Podcasten anses hermed som et godt udgangspunkt for at unders{\o}ge on demand- mediebrug og streamingkultur, samt de udv{\ae}lgelsesmotiver og -strategier, der knytter sig hertil – fordi der på indholdsområdet i langt overvejende grad reelt er frit valg for podcastlytteren.Podcasten er samtidig et mobilt medie, der, i kraft af sin lydlighed, kan inddrages i mange forskellige hverdagslige situationer og sammenh{\ae}nge, idet det kun okkuperer h{\o}resansen, mens resten af kroppen er fri til at g{\o}re andre ting. En unders{\o}gelse af, hvilke situationer podcasten inddrages i af denne frie, aktive lytter – og ikke mindst hvordan og hvorfor – vil således ikke blot kunne give en unik forståelse af podcastlytning som praksis, men ville også kunne bidrage med et hverdagssociologisk indblik i podcastlytterens hverdag, samt hvordan denne håndteres med podcasten som en form for mediev{\ae}rkt{\o}j hertil.Med det forskningsprojekt, som n{\ae}rv{\ae}rende ph.d.-afhandling baserer sig på, har jeg sat mig for at g{\o}re netop dette. Den prim{\ae}re hensigt med projektet har v{\ae}ret at unders{\o}ge podcastlytning som hverdagsligt praksisf{\ae}nomen, og jeg opererede her med f{\o}lgende tre forskningssp{\o}rgsmål, som styret projektet:- RQ1 - Podcastpraksisser: Hvad karakteriserer podcastlytning som (mediebrugs)- praksis, og hvordan bliver podcasts brugt og i hvilke situationer?- RQ2 – Brugsmotiver, udv{\ae}lgelse og funktioner: Hvordan bliver podcastene udvalgt og med hvilke motiver for {\o}je, og hvilke funktioner får/gives podcastmediet hermed i en hverdagslig kontekst?- RQ3 – Kontekstuelt forankrede lytteoplevelser: Hvordan opleves podcastlytningen i situationen og herunder relationen mellem hhv. podcastindholdet (auditiv kontekst), lytteren (personlig kontekst) og lyttesituationen (fysisk kontekst), og hvad er lytteren rettet mod, både kognitivt, opm{\ae}rksomhedsm{\ae}ssigt og relationelt/socialt gennem lytteforl{\o}bet?Forskningsprojektet består af en omfattende kvalitativ, empirisk unders{\o}gelse af podcastlytteres praksis med og oplevelser af podcast i hverdagslivet. Unders{\o}gelsen består af interviews, logbogs- og workshopmateriale fra i alt 25 informanter, der fordeler sig således: 13 dybdeinterviews med indledende sp{\o}rgsmål, 9 logbogsforl{\o}b med ugentlige {\o}velser samt {\'e}n LEGO-workshop med i alt tre informanter, som byggede LEGO-modeller som et udgangspunkt for samtaler om podcastlytning.Metodisk er jeg generelt gået åbent og eksplorativt til v{\ae}rks i dataindsamlingen, og jeg har benyttet en induktiv tilgang baseret på hermeneutisk f{\ae}nomenologi og også inspireret af grounded theory. Jeg har i h{\o}j grad udviklet og inddraget kreative metoder, hvor informanterne har skullet besvare mine sp{\o}rgsmål på flere og alternative måder end blot det sprogligt berettende: bl.a. ved at tegne skitser af og tage billeder fra lyttesituationer, ved at indtale egne podcastoptagelser, ved at bygge LEGO-modeller og ikke mindst ved at beskrive vha. metaforer.Under databehandlingen og analyseprocessen er jeg ligeledes gået åbent og induktivt til v{\ae}rks, idet jeg har taget udgangspunkt i informanternes konkrete beretninger som basis for analysen, hvorefter jeg f{\o}rst efterf{\o}lgende har kvalificeret mine analyser ved at inddrage relevante teoretiske perspektiver.Afhandlingen består af f{\o}lgende kapitler:F{\o}rst et indledende kapitel hvori relevansperspektiver, forskningssp{\o}rgsmål og afhandlingens struktur pr{\ae}senteres.Hern{\ae}st et baggrundskapitel, der indplacerer projektet i og i relation til relevante forsknings- felter, is{\ae}r podcastforskningen som selvst{\ae}ndigt felt, men også i h{\o}j grad det medieviden- skabelige fagfelt.Tredje kapitel er et metodologisk kapitel, hvori jeg pr{\ae}senterer mit videnskabsteoretiske standpunkt i den hermeneutiske f{\ae}nomenologi, udleder mine metodiske grundprincipper herfra samt afslutningsvist redeg{\o}r for mine konkrete metoder i unders{\o}gelsens enkelte faser.I fjerde kapitel beskrives, analyseres og diskuteres praksisf{\ae}nomenet podcastlytning ud fra i alt fire perspektiver: praksis, oplevelser, funktioner og podcasten betragtet som et medie. I afhandlingens femte og sidste kapitel afslutter jeg med at konkludere, skitsere de vigtigste resultater og komme med forslag til v{\ae}sentlige perspektiver for fremtidig forskning i podcastlytning.",
keywords = "Podcasts, podcasting, lyttepraksis, lyttekultur",
author = "Saabye, {Sigrid Nielsen}",
year = "2020",
month = apr,
language = "Dansk",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Podcastlytteren som hverdagskurator

T2 - En undersøgelse af podcastlytning som praksisfænomen i hverdagen

AU - Saabye, Sigrid Nielsen

PY - 2020/4

Y1 - 2020/4

N2 - Streaming og on demand-mediebrug er en generel medietendens, der breder sig i disse år i kraft af digitaliseringen af medierne. Som et on demand-medie indebærer podcasten en meget stor valgfrihed for sine brugere, idet lytterne står overfor et næsten ubegrænset udvalg af programindhold at vælge imellem: ældre og nye programmer, fra amatører og fra professionelle producenter, fra ind- og udland, forskellige emner og genrer, og alt sammen gratis. Podcasten anses hermed som et godt udgangspunkt for at undersøge on demand- mediebrug og streamingkultur, samt de udvælgelsesmotiver og -strategier, der knytter sig hertil – fordi der på indholdsområdet i langt overvejende grad reelt er frit valg for podcastlytteren.Podcasten er samtidig et mobilt medie, der, i kraft af sin lydlighed, kan inddrages i mange forskellige hverdagslige situationer og sammenhænge, idet det kun okkuperer høresansen, mens resten af kroppen er fri til at gøre andre ting. En undersøgelse af, hvilke situationer podcasten inddrages i af denne frie, aktive lytter – og ikke mindst hvordan og hvorfor – vil således ikke blot kunne give en unik forståelse af podcastlytning som praksis, men ville også kunne bidrage med et hverdagssociologisk indblik i podcastlytterens hverdag, samt hvordan denne håndteres med podcasten som en form for medieværktøj hertil.Med det forskningsprojekt, som nærværende ph.d.-afhandling baserer sig på, har jeg sat mig for at gøre netop dette. Den primære hensigt med projektet har været at undersøge podcastlytning som hverdagsligt praksisfænomen, og jeg opererede her med følgende tre forskningsspørgsmål, som styret projektet:- RQ1 - Podcastpraksisser: Hvad karakteriserer podcastlytning som (mediebrugs)- praksis, og hvordan bliver podcasts brugt og i hvilke situationer?- RQ2 – Brugsmotiver, udvælgelse og funktioner: Hvordan bliver podcastene udvalgt og med hvilke motiver for øje, og hvilke funktioner får/gives podcastmediet hermed i en hverdagslig kontekst?- RQ3 – Kontekstuelt forankrede lytteoplevelser: Hvordan opleves podcastlytningen i situationen og herunder relationen mellem hhv. podcastindholdet (auditiv kontekst), lytteren (personlig kontekst) og lyttesituationen (fysisk kontekst), og hvad er lytteren rettet mod, både kognitivt, opmærksomhedsmæssigt og relationelt/socialt gennem lytteforløbet?Forskningsprojektet består af en omfattende kvalitativ, empirisk undersøgelse af podcastlytteres praksis med og oplevelser af podcast i hverdagslivet. Undersøgelsen består af interviews, logbogs- og workshopmateriale fra i alt 25 informanter, der fordeler sig således: 13 dybdeinterviews med indledende spørgsmål, 9 logbogsforløb med ugentlige øvelser samt én LEGO-workshop med i alt tre informanter, som byggede LEGO-modeller som et udgangspunkt for samtaler om podcastlytning.Metodisk er jeg generelt gået åbent og eksplorativt til værks i dataindsamlingen, og jeg har benyttet en induktiv tilgang baseret på hermeneutisk fænomenologi og også inspireret af grounded theory. Jeg har i høj grad udviklet og inddraget kreative metoder, hvor informanterne har skullet besvare mine spørgsmål på flere og alternative måder end blot det sprogligt berettende: bl.a. ved at tegne skitser af og tage billeder fra lyttesituationer, ved at indtale egne podcastoptagelser, ved at bygge LEGO-modeller og ikke mindst ved at beskrive vha. metaforer.Under databehandlingen og analyseprocessen er jeg ligeledes gået åbent og induktivt til værks, idet jeg har taget udgangspunkt i informanternes konkrete beretninger som basis for analysen, hvorefter jeg først efterfølgende har kvalificeret mine analyser ved at inddrage relevante teoretiske perspektiver.Afhandlingen består af følgende kapitler:Først et indledende kapitel hvori relevansperspektiver, forskningsspørgsmål og afhandlingens struktur præsenteres.Hernæst et baggrundskapitel, der indplacerer projektet i og i relation til relevante forsknings- felter, især podcastforskningen som selvstændigt felt, men også i høj grad det medieviden- skabelige fagfelt.Tredje kapitel er et metodologisk kapitel, hvori jeg præsenterer mit videnskabsteoretiske standpunkt i den hermeneutiske fænomenologi, udleder mine metodiske grundprincipper herfra samt afslutningsvist redegør for mine konkrete metoder i undersøgelsens enkelte faser.I fjerde kapitel beskrives, analyseres og diskuteres praksisfænomenet podcastlytning ud fra i alt fire perspektiver: praksis, oplevelser, funktioner og podcasten betragtet som et medie. I afhandlingens femte og sidste kapitel afslutter jeg med at konkludere, skitsere de vigtigste resultater og komme med forslag til væsentlige perspektiver for fremtidig forskning i podcastlytning.

AB - Streaming og on demand-mediebrug er en generel medietendens, der breder sig i disse år i kraft af digitaliseringen af medierne. Som et on demand-medie indebærer podcasten en meget stor valgfrihed for sine brugere, idet lytterne står overfor et næsten ubegrænset udvalg af programindhold at vælge imellem: ældre og nye programmer, fra amatører og fra professionelle producenter, fra ind- og udland, forskellige emner og genrer, og alt sammen gratis. Podcasten anses hermed som et godt udgangspunkt for at undersøge on demand- mediebrug og streamingkultur, samt de udvælgelsesmotiver og -strategier, der knytter sig hertil – fordi der på indholdsområdet i langt overvejende grad reelt er frit valg for podcastlytteren.Podcasten er samtidig et mobilt medie, der, i kraft af sin lydlighed, kan inddrages i mange forskellige hverdagslige situationer og sammenhænge, idet det kun okkuperer høresansen, mens resten af kroppen er fri til at gøre andre ting. En undersøgelse af, hvilke situationer podcasten inddrages i af denne frie, aktive lytter – og ikke mindst hvordan og hvorfor – vil således ikke blot kunne give en unik forståelse af podcastlytning som praksis, men ville også kunne bidrage med et hverdagssociologisk indblik i podcastlytterens hverdag, samt hvordan denne håndteres med podcasten som en form for medieværktøj hertil.Med det forskningsprojekt, som nærværende ph.d.-afhandling baserer sig på, har jeg sat mig for at gøre netop dette. Den primære hensigt med projektet har været at undersøge podcastlytning som hverdagsligt praksisfænomen, og jeg opererede her med følgende tre forskningsspørgsmål, som styret projektet:- RQ1 - Podcastpraksisser: Hvad karakteriserer podcastlytning som (mediebrugs)- praksis, og hvordan bliver podcasts brugt og i hvilke situationer?- RQ2 – Brugsmotiver, udvælgelse og funktioner: Hvordan bliver podcastene udvalgt og med hvilke motiver for øje, og hvilke funktioner får/gives podcastmediet hermed i en hverdagslig kontekst?- RQ3 – Kontekstuelt forankrede lytteoplevelser: Hvordan opleves podcastlytningen i situationen og herunder relationen mellem hhv. podcastindholdet (auditiv kontekst), lytteren (personlig kontekst) og lyttesituationen (fysisk kontekst), og hvad er lytteren rettet mod, både kognitivt, opmærksomhedsmæssigt og relationelt/socialt gennem lytteforløbet?Forskningsprojektet består af en omfattende kvalitativ, empirisk undersøgelse af podcastlytteres praksis med og oplevelser af podcast i hverdagslivet. Undersøgelsen består af interviews, logbogs- og workshopmateriale fra i alt 25 informanter, der fordeler sig således: 13 dybdeinterviews med indledende spørgsmål, 9 logbogsforløb med ugentlige øvelser samt én LEGO-workshop med i alt tre informanter, som byggede LEGO-modeller som et udgangspunkt for samtaler om podcastlytning.Metodisk er jeg generelt gået åbent og eksplorativt til værks i dataindsamlingen, og jeg har benyttet en induktiv tilgang baseret på hermeneutisk fænomenologi og også inspireret af grounded theory. Jeg har i høj grad udviklet og inddraget kreative metoder, hvor informanterne har skullet besvare mine spørgsmål på flere og alternative måder end blot det sprogligt berettende: bl.a. ved at tegne skitser af og tage billeder fra lyttesituationer, ved at indtale egne podcastoptagelser, ved at bygge LEGO-modeller og ikke mindst ved at beskrive vha. metaforer.Under databehandlingen og analyseprocessen er jeg ligeledes gået åbent og induktivt til værks, idet jeg har taget udgangspunkt i informanternes konkrete beretninger som basis for analysen, hvorefter jeg først efterfølgende har kvalificeret mine analyser ved at inddrage relevante teoretiske perspektiver.Afhandlingen består af følgende kapitler:Først et indledende kapitel hvori relevansperspektiver, forskningsspørgsmål og afhandlingens struktur præsenteres.Hernæst et baggrundskapitel, der indplacerer projektet i og i relation til relevante forsknings- felter, især podcastforskningen som selvstændigt felt, men også i høj grad det medieviden- skabelige fagfelt.Tredje kapitel er et metodologisk kapitel, hvori jeg præsenterer mit videnskabsteoretiske standpunkt i den hermeneutiske fænomenologi, udleder mine metodiske grundprincipper herfra samt afslutningsvist redegør for mine konkrete metoder i undersøgelsens enkelte faser.I fjerde kapitel beskrives, analyseres og diskuteres praksisfænomenet podcastlytning ud fra i alt fire perspektiver: praksis, oplevelser, funktioner og podcasten betragtet som et medie. I afhandlingens femte og sidste kapitel afslutter jeg med at konkludere, skitsere de vigtigste resultater og komme med forslag til væsentlige perspektiver for fremtidig forskning i podcastlytning.

KW - Podcasts, podcasting

KW - lyttepraksis

KW - lyttekultur

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - Podcastlytteren som hverdagskurator

CY - AU Library Scholarly Publishing Services

ER -