Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Misundelse, skam og uskyld. Postpsykologiske tanker om subjektivering, selvledelse og nye motivationsteknologier

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Denne artikel er en redigeret version af min professor-tiltrædelsesforelæsning den. 15. september 2017 ved Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). I artiklen præsenterer jeg en art metodologisk program for postpsykologisk forskning i subjektiveringseffekterne af aktuelle selvledelses- og motivationsteknologier. I artiklen bruger jeg misundelse som eksempel, men det er en mere grundlæggende analytisk ambition, der driver teksten. Derfor viser jeg, hvordan teoretiske begreber om affekt og diversitet er to frugtbare og sammenhængende nedslag for postpsykologisk forskning i de performative subjektiveringseffekter af nye motivationsteknologier. Det ene nedslag handler om affekt og følelsesøkonomi og især de ’grimme’ følelser (fx misundelse, forfængelighed og skam), som motivationsteknologierne baserer sig på og medproducerer. Det andet nedslag drejer sig om de upåagtede affektive stemninger, der dukker op, når motivationsteknologierne opererer i krydsfeltet køn, etnicitet og race. Postpsykologisk betyder ikke, at teorierne ikke beskæftiger sig med psykologi, dvs. den videnskab, der handler om, hvordan mennesker oplever, tænker, handler og føler. Selvom postpsykologi på den ene side afmonterer en række psykologiske fænomener (somf.eks. motivation) viser den på den anden side netop, hvordan motivation bliver til. Postpsykologi er ikke et farvel til psykologi, men en gentænkning af psykologi– ud fra en ny sammenhæng og ikke mindst i lyset af den komplekse samtid, som psykologien i dag spiller sammen med og leverer input til. Det stiller så også krav om at udvikle begreber som tænketeknologier snarere end repræsentative og mulighed for en mere eksperimenterende forskning baseret på en gentænkning af laboratorie-metodologier og affirmativ kritik. Det er vigtige nedslag og metodologier hvis man er interesseret i at sige mere end teknologierne siger om sig selv og undersøge de udfordringer, de rummer, men også hvis man er interesseret i mere end bare at sige nej til dem.
English abstract
This article is an edited version of my inaugural lecture, September 15, 2017 at Aarhus University, Danish Institute of Education and Education (DPU). In the article I present a kind of methodological program for post-psychological research in effects of current self-management and motivational technologies. In the article, I use envy as an example, but it is a more profound analytical ambition that drives the text. Therefore, I show how theoretical concepts of affect and diversity are two fruitful and coherent optics for post-psychological research interested in the performative subjective effects of new motivational technologies. The one downfall is about affect and affective economics and especially the "ugly" feelings (e.g. envy, vanity and shame) that motivational technologies sometimes is based on and co-produce. The second downturn is about the affective atmospheres and moods that emerge when motivational technologies operate in the intersections of gender, ethnicity and race. Post psychology does not mean that the theories do not deal with psychology; The science that is about how people experience, think, act and feel. Even though post psychology on the one hand removes a number of psychological phenomena (e.g. motivation), it shows, on the other hand, exactly how motivation occurs. Post psychology is not a goodbye to psychology, but a reconsideration of psychology from a new context, and not least in the light of the complexity of today's psychology, with which inputs are delivered. It also requires the development of concepts as thinking technologies rather than as representative and the possibility of more experimental research based on a rethinking of laboratory methodologies and affirmative norm critique. That is of most importance, if you're interested in saying more than the technologies say about themselves and investigating the challenges they hold, but also if you're interested in more than just saying no to them.
Original languageDanish
JournalNordiske Udkast
Volume46
Issue1
Pages (from-to)4-20
ISSN1396-3953
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 137244550