Mellem deltagelse og publikumsudvikling: når publikumsudvikling handler om kvalitative forandringer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

De offentligt støttede kulturinstitutioner møder i dag to forskellige, men beslægtede diskurser, der udfordrer dem til at redefinere deres forhold til publikum som ”passive” modtagere af kunst og kultur af høj kvalitet. Den ene kommer fra den generelle kulturelle vending mod ”deltagelse”, der skaber forventninger om interaktivitet og samskaben. Den anden kommer fra den kulturpolitiske dagsorden om publikumsudvikling, der ønsker at mod-virke den sociale skævhed i anvendelsen af den offentligt støttede kultur. I artiklen analyserer vi tre forskellige kulturprojekter, der alle er en del af Aarhus 2017 (Aarhus som europæisk kulturhovedstad). Vi undersøger, hvor-dan de positionerer sig i feltet mellem den brede deltagelsesdiskurs og den snævre publikumsudviklingsdiskurs ved at se på tre forskellige dimensioner: produkt- vs. modtagerorientering, holdnings- vs. handlingsændring og empowerment vs employability. Trods indbyrdes forskelle peger de tre cases på en ny form for kulturelt lederskab, der ikke baserer sig på traditionel kunstfaglig ekspertviden, men på at facilitere medinddragelse.
Original languageDanish
JournalAktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Volumesærnummer
Pages (from-to)24-35
Number of pages12
ISSN1903-5705
Publication statusPublished - Dec 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 86552231