Department of Law

Målrettet Regulering - En vurdering af de danske lovgivningsmæssige ændringer vedrørende gødskning og miljøbeskyttende virkemidler som udspringer fra ’Fødevare- og Landbrugspakken’

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Specialet handler om Målrettet Regulering og indeholder en vurdering af de danske lovgivningsmæssige ændringer vedrørende gødskning og miljøbeskyttende virkemidler som udspringer fra Fødevare- og Landbrugspakken. I specialet behandles de nye regler for kvælstofkvoter, harmonikrav og fosfor samt den nye Målrettet Regulering. To forskningsspørgsmål danner grundlaget for den metodiske tilgang: 1) Hvad karakteriserer det danske reguleringsdesign, herunder hvad er de grundlæggende principper, og hvilke virkemidler indgår? 2) Er den danske målrettede regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof og fosfor, som gennemført i 2018, effektiv til at sikre, at Danmark vil kunne opfylde sine forpligtelser overfor HELCOM og EU til at sikre ’god miljøstatus’ for vandøkosystemerne og til at sikre ’gunstig bevaringsstatus’ for Natura 2000-habitatområder?. Konklusionerne på forskningsspørgsmål 2 er - i helt overordnet træk - at der er plads til forbedringer i et meget komplekst reguleringsdesign. Det gælder både i de retlige forpligtelser Danmark har overfor EU og HELCOM og i forhold til de samfundsøkonomiske konsekvenser reguleringsdesignet medfører. F.eks. er vandkvaliteten i kystvandmiljøet forværret de senere år og i specialeafhandlingen holdes de naturvidenskabelige fakta op imod direktivernes bestemmelser og EU-domstolens praksis med henblik på at klarlægge hvad Danmark er forpligtet til, og i forhold at konkludere på om de danske regler er effektive jf. forskningsspørgsmål 2.
Original languageDanish
Article number1
JournalRetsvidenskabeligt Tidsskrift
Volume2019
IssueKandidatafhandling nr. 4
Pages (from-to)1-54
Number of pages54
Publication statusPublished - 15 Mar 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 146925361