Centre for Alcohol and Drug Research

Kvantitativ delevaluering af Stofrådgivningen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Documents

Opsummering for Stofrådgivningsrapport

Stofrådgivningen bad i foråret 2012 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, om at gennemføre en evaluering af stedets behandlingstilbud ved hjælp af to delundersøgelser, en kvalitativ og en kvantitativ. Den kvalitative delundersøgelse omfattede kvalitative enkeltinterviews med unge i behandling, fokusgruppeinterviews med forældre i gruppebehandling, telefoninterviews med kommunale interessenter samt fokusgruppeinterviews med medarbejdere i Stofrådgivningen (Ravn, 2012 ”Kvalitativ delanalyse af Stofrådgivningen”). Nærværende rapport fokuserer på den kvantitative delundersøgelse, som er baseret på Stofrådgivningens egne registreringer over en 2-årig periode fra januar 2012. Dette datagrundlag præsenteres nærmere nedenfor, ligesom de statistiske metoder, der anvendes, beskrives. Dernæst indledes rapporten med en karakteristik af de unge, der er indskrevet i behandling. Desuden ses der nærmere på behandlingstiderne for de unge, idet disse varierer meget. De unge, som har været indskrevet i Stofrådgivningen 2012-2013, er en sårbar gruppe med store trivselsproblemer. En stor gruppe er på offentlig forsørgelse (44 %), og mange af dem har alvorlige psykiske problemer såsom markante koncentrationsproblemer, depressive tanker og egentlige psykiatriske diagnoser. Rapporten viser, at der sker positive udviklinger for de unges stofforbrug under et behandlingsforløb ved Stofrådgivningen. Desuden sker der særligt en positiv udvikling i forhold til de unges trivselsproblemer. Ved indskrivningen angiver 42 % af de unge, at de generelt har det dårligt eller utroligt dårligt. Denne gruppe er ved udskrivningen faldet til at udgøre 20 %, mens halvdelen af de unge derimod angiver at have det godt eller utroligt godt. Derudover kan de bedre mestre krav, finde hjælp og oplever at møde forståelse fra omverdenen. I forhold til de unges livssituation – uddannelse, bolig og økonomi – ses der til gengæld ikke nogen tydelige udviklinger.
Afslutningsvist viser analysen, at behandlingen i Stofrådgivningen især formår at fastholde unge med adfærds- og følelsesmæssige problemer (herunder en stor gruppe med ADHD), da de udebliver i signifikant lavere grad fra behandlingen end de øvrige unge, og det er ellers en faktor, som forskningen har vist sædvanligvis forkorter behandlingstiden. Faktisk er det i højere grad de unge, som ikke har psykiske problemer eller psykiatriske diagnoser, der udebliver fra behandlingen og ikke bliver færdigbehandlet, samt en gruppe af unge med de korteste behandlingsperioder, som også bliver udskrevet på grund af udeblivelse.
Original languageDanish
PublisherCenter for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
Number of pages29
ISBN (Electronic) 978-87-89029-95-5
Commissioning bodyStofrådgivningen
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 84483374