Hvordan lokalbedøver man pattegrise før kastration? Gennemgang af svenske og danske erfaringer

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

Danske landmænd har siden 1/1-2018 haft mulighed for selv at lokalbedøve pattegrise før kastration, og pr. 1.1.2019 vil stort set alle danske grise, der kastreres, være lokalbedøvede (brancheaftale, Landbrug & Fødevarer, 2018). Denne rapport søger at vurdere, hvorvidt der findes andre egnede metoder til lokalbedøvelse end den aktuelt godkendte1. Der er to godkendte præparater til lokalbedøvelse af grise i Danmark: Procamidor Vet (procainhydrochlorid 20 mg/ml) og Pronestesic (procainhydrochlorid 40 mg/ml og adrenalintartrat 0,036 mg/ml). Rapporten bygger på erfaringer fra fagpersoner med teoretisk og praktisk viden på området samt på videnskabelig litteratur. Rapporten identificerer tre metodemæssigt forskellige kanyle-baserede injektionsmetoder, som varierer, ift. hvor bedøvelsesmidlet injiceres. Den simpleste metode omfatter, at hele volumen injiceres i testiklen. En anden inddrager injektion i testikel samt hud. Den tredje metode er den pt. godkendte, som søger at injicere i såvel sædstreng, testikelvæv som hud (ved førstnævnte metoder skal bedøvelsesmidlet selv diffundere derhen). Ud over disse metoder, behandler rapporten kort muligheden for anvendelse af topikal (udvortes) lokalbedøvelse og kanylefri injektion (hvor kanylen erstattes af højt lufttryk). De praktiske erfaringer, der refereres, er alene gjort med kanyle-baserede injektionsmetoder i Danmark og Sverige. Overordnet set, var der positive erfaringer med anvendelse af lokalbedøvelse, idet der oplevedes en tydelig smertestillende effekt på grisene. Samtidig var erfaringen, at selve injektionen ikke umiddelbart virkede smertevoldende. Der viste sig dog at være relativt stor variation mellem, hvordan interviewpersonerne foretrak at udføre bedøvelsen. Mest markant var, at svenske erfaringer med prokain-baserede produkter var så dårlige, at interviewpersonerne her anbefalede brug af lidokain, hvilket er muligt i Sverige. Ud over præparatvalg, udpegede interviewene fem områder, som har betydning for effekten/egnetheden af bedøvelsen, men som der ikke var entydige holdninger til: Injektionsteknik, injektionsvolumen, acceptable/optimale tidsintervaller, håndtering af grisen under anlæggelse af bedøvelse samt risiko for bivirkninger. Vi fortolker den tilgængelige litteratur på området sådan, at brugen af lokalbedøvelse formodentlig kan reducere procedure-relaterede smerter ved kastration for mange grise, men at det videnskabelige datagrundlag herfor ikke er solidt. Der vil formentlig være forskelle i graden af smertereduktion ift. den specifikt anvendte bedøvelsesmetode, og det er muligt at nogle metoder påfører væsentlig smerte i forbindelse med anlæggelsen. Disse forhold bør undersøges yderligere. *1 Miljø- og Fødevarestyrelsen beskriver den aktuelt godkendte metode således: Testiklen fikseres i pungen. En tynd kanyle (fx 0,5x16 mm) stikkes ind i testiklen i retning mod sædstrengen, med sigte mod et tænkt punkt mellem skulderbladenes højeste punkt. Kanylen stikkes ind i sin fulde længde. Lægemidlet injiceres, indtil der kan mærkes en fyldning i testiklen, hvorefter en lille mængde injiceres kontinuerligt, imens kanylen trækkes ud. Det lægemiddel, der anvendes, skal være effektivt ved injektion af maksimalt 0,5 ml pr testikel (Fødevareministeriet, 2017). Rapporten konkluderer, at den velfærdsmæssige effekt af den praksis, der er lovlig i Danmark (med de pr. juni 2018 tilladte præparater) ikke er veldokumenteret. Denne mangel på dokumentation gælder flere områder som for eksempel præparat, teknik, nødvendig ventetid mellem anlæggelse af bedøvelse og kastration, maksimal tid fra anlæggelse af bedøvelse til kastration. Det er ikke entydigt, ud fra de udførte interviews eller ud fra litteraturen, at anbefale én specifik metode til anlæggelse af lokalbedøvelse ved kastration. Der findes umiddelbart flere løsninger, som hver for sig kan være egnede. Der er flere hensyn at tage, når det handler om metoder til landmænds anlæggelse af lokalbedøvelse før kastration af pattegrise. Metodens enkelthed og robusthed ift. at blive anlagt korrekt hver gang er essentiel, hvis målet er at opnå bedre velfærd for danske grise ved kastration. Topikal anlæggelse af lokalbedøvelse er kun undersøgt i meget begrænset omfang og anbefaledes ikke af interviewpersonerne pga. formodet ringe effekt i dybden (på sædstrengen). Kanylefri injektion er en potentielt interessant metode, men der er meget begrænset publiceret viden omkring effekten i forbindelse med lokalbedøvelse af testikler og kun enkelte erfaringer. Fordi denne metode imidlertid kan have et stort velfærdsmæssigt potentiale (hvis det – som nogle erfaringer antyder – kan injiceres i væv omkring testiklerne fremfor i testiklerne), vil det være relevant at undersøge dens egnethed systematisk, herunder at undersøge om grise kan bedøves uden at blive løftet fra stien.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus Universitet
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Volume134
Number of pages36
ISBN (Print)978-87-93643-93-2
ISBN (Electronic)978-87-93643-94-9
Publication statusPublished - Nov 2018
SeriesDCA rapport
Number134
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 138767656