Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? tiltak for ivaretakelse og oppfølging

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Denne rapporten er resultatet av et forskningsoppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Oppdraget gikk ut på å få mer kunnskap om tiltak for håndtering, oppfølging og ivaretakelse av fremmedkrigere som returnerer til Norge, herunder fengsling og ulike modeller for reintegrering. Mer spesifikt var målene å
1. øke kunnskapen om mulige tiltak for håndtering, oppfølging og ivaretakelse av personer som har returnert til Norge etter å ha vært fremmedkrigere.
2. øke kunnskapen om noen utvalgte europeiske lands utfordringer og tiltak i arbeidet med håndtering, oppfølging og ivaretakelse av fremmedkrigere.
3. identifisere og beskrive én eller flere særlig vellykkede modeller for reintegrering.
4. identifisere ulike sektorers rolle samt kompetansebehov i reintegreringsarbeidet.
5. identifisere gode modeller for samhandling mellom de ulike aktørene i reintegreringsarbeidet, herunder blant annet lovgrunnlag, muligheter og praksis.
Senter for ekstremismeforskning (C-REX ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, ble etter en anbudsrunde tildelt prosjektet.
Original languageNorwegian
Place of publicationOslo
PublisherUniversitetforlaget i Oslo
Number of pages88
Commissioning bodyJustis- og beredskapsdepartementet
Publication statusPublished - 2017
SeriesC-REX Research Report
Number1
Volume2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 163292988