GoInGlobal: Afrapportering og praksisanbefalinger vedrørende inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Research output: Book/anthology/dissertation/reportAnthologyResearch

Abstract

Projektet GoInGlobal er et samarbejde mellem MANTRA, Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet kortlægger udfordringer og muligheder for inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing- Skjern Kommune via et antropologisk studie (145 interviews og deltagerobservati- onsstudier). GoInGlobal belyser inklusion og forankring gennem samspillet mellem virksomheds-, familie- og sprogsporet. Med afsæt i de tre spor har MANTRA udar- bejdet en dybdegående forståelse for erfaringer og bosættelsesprioriteringer blandt internationale medarbejdere/ tilflyttere. Det vil danne baggrund for rapportens konklusion og praksisanbefalinger.
Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede mange gode initiativer i gang og er en attraktiv kommune at flytte til for internationale medarbejdere/ tilflyttere. Alligevel er det vanskeligt at forankre internationale medarbejdere/ tilflyttere i kommunen, som derfor ønsker at blive endnu bedre til at inkludere disse nye borgere. På den baggrund kortlægger rapporten udfordringer og muligheder ved – især – midler- tidigt migrantarbejde, sprogudfordringer, manglende viden om danske forhold og sociale normer samt ved ledelse af en international arbejdsstyrke.
Mange internationale medarbejdere forestiller sig ved deres ankomst til Danmark, at deres arbejde og ophold i Danmark skal være midlertidigt. Det kan også være, at de slet ikke har bestemte planer for deres fremtid i Danmark eller et andet sted. De ønsker at tjene penge og forestiller sig måske at skulle vende tilbage til hjemlandet derefter. Med midlertidighedsperspektivet som udgangspunkt er der flere af de internationale tilflyttere, som ikke umiddelbart prioriterer at inve- stere tid og kræfter i sprogundervisning. Men med mangel på danskkundskaber kan det være vanskeligt at skifte job, begå sig socialt i lokalsamfundet og forstå kolleger på arbejdspladsen. Det betyder, at det midlertidige perspektiv kan blive selvforstærkende: på grund af en midlertidig tidshorisont i Danmark opnår de internationale medarbejdere/ tilflyttere ikke nødvendigvis de kompetencer og færdigheder, som de selv og andre lokale borgere anser for at være nødvendige for deres inklusion og forankring i kommunen.
Ofte er det gifte par/ børnefamilier, der etablerer sig mere permanent efter at have boet i Danmark, herunder Ringkøbing-Skjern Kommune, i nogle år. I mødet med det danske foreningsliv, daginstitutioner og skoler får de så ofte lyst til at forbedre deres danskkundskaber. Men på det tidspunkt kan det være en udfordring at lære dansk, da de så ikke længere har mulighed for at benytte gratis tilbud for danskundervisning.
GoInGlobal har også vist, at det for ledere på virksomheder kan være en udfor- dring at lede internationale medarbejdere. Det kan betyde, at lederne har svært ved at håndtere potentielle konflikter, hvor kulturelle/ sociale normer spiller en rolle. Og det kan betyde, at det for lederne kan være svært at motivere internationale
medarbejdere til f.eks. at sige gøre opmærksom på en besked, de ikke har forstået og gøre opmærksom på eventuelle fejl i arbejdet. Her kan forestillinger om hierarkier på arbejdspladsen fra hjemlandet spille en rolle for, hvordan internationale medar- bejdere forholder sig til chefen. En stigende international arbejdsstyrke kan altså stille særlige krav til ledelsen. Lignende udfordringer med ikke at stille opklarende spørgsmål kan også gøre sig gældende i daginstitutioner og skoler, hvilket stiller ekstra krav til pædagoger og lærere.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherÅrhus Universitet
Number of pages46
Commissioning bodyRingkøbing Skjern kommune
Publication statusPublished - Dec 2020

Cite this