Aarhus University Seal

Forslag til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering på Aarhus Universitet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Arbejdsgruppens kommissorium

Baggrund for arbejdet: Det er Aarhus Universitets målsætning, at de studerende skal tilbydes forskningsbaseret undervisning på højeste niveau. Der hersker imidlertid ikke tvivl om, at der i dag foreligger en betydelig variation i de studerendes faglige forudsætninger ved studiestart, og at dette udgør en væsentlig udfordring for sikring af kvaliteten af de videregående uddannelser (FIVU, 2006). Dette betyder, at kontinuerlig og systematisk sikring og udvikling af undervis-ningskvaliteten, herunder af de didaktiske aspekter af undervisningen, bør prioriteres højt på Aarhus Universitet (AU). For at understøtte dette arbejde, er der behov for at udvikle og implementere evalueringsformer, der kan bidrage med systematisk og praktisk anvendelig viden om virkningerne af undervisningsaktiviteterne på de studerendes læreprocesser (se bilag 1 - AU’s kvalitetspolitik for en uddybning af universitetets målsætninger for kvalitets-arbejdet på uddannelsesområdet).

Det tværgående bånd nedsatte på denne baggrund en tværgående arbejdsgruppe, hvis overordnede opgave har været at udarbejde anbefalinger til udformning af en fælles sy-stematisk evalueringspraksis på AU.

I kommissoriet for arbejdsgruppen peges der på, at det er centralt for AU at inddrage de studerendes og undervisernes oplevelse af undervisningen i arbejdet med at kvalitetssikre og udvikle såvel de enkelte undervisningsforløb som uddannelsernes faglige profil. De stu-derende kan bidrage med deres vurdering af, i hvilket omfang undervisningen fagligt, pædagogisk-didaktisk og i sin praktiske tilrettelæggelse giver dem mulighed for at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er indeholdt i læringsmålene, og som vil blive honoreret til eksamen. Følgende punkter indgår i kommissoriet:

1. Indledende drøftelse af formålet med undervisningsevalueringer på AU ud over den lovpligtige del angående offentliggørelse.

2. En redegørelse for den eksisterende undervisningsevalueringspraksis internt på AU samt inddragelse af relevante danske og internationale erfaringer med fokus på, hvilke evalueringsformer og initiativer, der sikrer en høj kvalitet og udvikling af undervisning og andre læringsaktiviteter samt sikrer optimalt læringsudbytte hos de studerende.

3. Forslag til fælles mål, konkrete principper, metoder og procedurer for undervisnings-evaluering på AU, der tilgodeser og medvirker til at udvikle forskellige undervisnings-former og læringsmål, men som samtidig tager hensyn til kvalitetssikringskrav.

4. Forslag til kriterier for, hvornår der som minimum skal gennemføres evalueringer samt minimumsstandarder for opfølgning herpå.

5. Forslag til organisering og ansvarsfordeling på AU: Hvad varetages centralt og lokalt? Hvem er ansvarlig for hvilke dele af processen, herunder for opfølgning på evalueringerne?

6. Forslag til mulige afrapporteringsformer samt offentliggørelsesprincipper på de gennemførte evalueringer.

7. Overvejelser om den efterfølgende implementeringsplan
Original languageDanish
Number of pages46
Commissioning bodyAarhus University
Publication statusPublished - 28 Oct 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Download statistics

No data available

ID: 70922036