Forekomst af tandagenesi samt behandlingsmønster hos børn og unge i en middelstor dansk kommune (Silkeborg): Baseret på data fra fem fødselskohorter 1997-2001, i alt 6.152 børn

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Documents

Links

INTRODUKTION OG FORMÅL – De tal, vi i Danmark hidtil hovedsagelig har baseret vores antagelse af agenesiprævalensen på, er opgjort i et bydelsområde i det vestlige Aarhus. Det kan diskuteres, hvorvidt populationen i dette afgrænsede distrikt er repræsentativ på landsplan. Formålet med nærværende undersøgelse har været at præsentere data for forekomsten af agenesi samt behandlingsmøn-steret i relation til agenesi i fem hele fødselsårgange fra en større dansk kom-mune (Silkeborg), i alt 6.152 børn og unge.
MATERIALE OG METODE – Data er opsamlet systematisk via det elektroniske journaliseringssystem. Alle journaler på børn/unge med agenesi i de valgte
fødselskohorter er gennemgået med henblik på indsamling af data vedrørende antal og lokalisation af agenesier samt gennemført behandlingsstrategi.
RESULTATER OG KONKLUSION – Systematisk gennemgang af fødselsårgangene 1997-2001 viste en prævalens af agenesi på 5,5 %, med overvægt hos piger
(6,1 %) i forhold til drenge (5,1 %), hvilket er lavere end hidtil rapporteret på baggrund af opgørelserne fra Aarhus Vest (7,8 %). Anden præmolar i underkæben
udgjorde næsten halvdelen af agenesierne (42 %), mens lateralen og anden præmolar i overkæben var de næsthyppigste og udgjorde hver en andel på
19 %; dermed udgjorde de to sidstnævnte knap 40 % af det samlede antal agenesier. Bevidst fokus på tidlig diagnostik og rettidig relevant interceptiv intervention resulterede i, at 68 % af agenesierne blev behandlet med interceptive
tiltag eller lukket i forbindelse med ortodontisk behandling. Kun 32 % af agenesi-sites fordrede indhentning af forhåndsgodkendelse fra Regionstandplejen
med henblik på senere protetisk erstatning.
Original languageDanish
JournalTandlaegebladet
Volume124
Issue6
Pages (from-to)504-509
Number of pages6
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - Jun 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 207992896