Effektive programmer der fremmer forældresamarbejde: En vidensopsamling om forældresamarbejde

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Documents

Ifølge Task Force for Fremtidens Dagtilbud (2012) kommer forældresamarbejde i centrum for Fremtidens Dagtilbud. Langt de fleste børn i Danmark er i dagtilbud, og barnets læring og trivsel påvirkes derfor både af det, der finder sted i hjemmet og i daginstitutionen, og ikke mindst i samspillet mellem de to arenaer. Det er således vigtigt at definere, konkretisere og skabe indhold i dette samspil.

Det er netop formålet med denne vidensopsamling - på baggrund af et gennemført litteratur review - at undersøge, hvilke domæner og indikatorer samt principper for forældresamarbejde der kan identificeres i forskningen. Desuden har ekspertgruppen knyttet til projektet Fremtidens Dagtilbud bidraget med input baseret på danske empiriske undersøgelser og erfaringer fra praksis.

Det overordnede reviewspørgsmål er:

Hvilken effekt har programmer for forældreinvolvering på børn i dagtilbud? / How do programmes for parental involvement affect child outcomes in day care?

Reviewet viser overordnet, at programmer for forældreinvolvering kan indeholde et eller flere af følgende elementer: Pædagog besøger hjemmet, forældre foretager bestemte aktiviteter med barnet, forældre møder andre forældre og forældre deltager i aktiviteter i dagtilbud.

På baggrund af den inddragede litteratur om effektive interventionsprogrammer og input fra projektets ekspertgruppe har vi identificeret en række domæner for forældresamarbejde. Disse domæner kan overordnet inddeles i to hovedspor, der beskriver henholdsvis det generelle forældresamarbejde og det specifikke forældresamarbejde.

Under det generelle forældresamarbejde hører samarbejde og kontakt forstået som et velorganiseret samspil mellem dagtilbud og hjem. Det specifikke forældresamarbejde er kendetegnet ved forældreaktiviteter i hjemmet, der understøtter dagtilbuddets aktiviteter med hensyn til læring samt kropslig, personlig og social udvikling. Under dette hovedspor hører også, at forældre undervises og tilbydes anvisninger i at træne barnets - især sociale færdigheder.

I vidensopsamlingens diskussionsafsnit diskuterer vi forskelle og ligheder ved de kortlagte interventions- programmer i forhold til spørgsmålet om effekt forstået som gode resultater for barnets kognitive, emotionelle og sociale udvikling. Vi peger ligeledes på to overordnede tendenser, der kan identificeres i de beskrevne interventionsprogrammer på tværs af de inddragede studier og programmer: Den udviklingsfremmende tendens og den adfærdsregulerende tendens.

Vi kan konkludere, at det særlige ved effektive interventionsprogrammer er, at de involverer forældrene som aktører i styrkelsen af børnenes udvikling og dette foregår i et tæt samarbejde med dagtilbuddet.

Forældrene modtager både støtte og konkret undervisning, og de skal deltage aktivt i udførelsen af de aktiviteter, der indgår i programmet. Nogle programmer er kendetegnet ved en høj grad af konkret forankring i aktiviteter, dvs. en styrkelse af bestemte former for udviklingsfremmende adfærd i familierne og i samspillet mellem dagtilbud og familie. Andre programmer supplerer disse konkrete arbejdsområder med en bred interventions- tilgang, som inddrager flere og andre forhold end forældre-barn-relationen og ofte en adfærdsregulerende træning, fx i forhold til social uhensigtsmæssig adfærd. Opfattelsen på tværs af interventionerne er, at en styrkelse af forældrenes egne forudsætninger og forældrekompetencer også er en vigtig forudsætning for barnets læringsmuligheder.

Original languageDanish
Number of pages23
Commissioning bodyRambøll Management, Socialministeriet og DPU
Publication statusPublished - 30 Jun 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 114546428