Aarhus University Seal

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: rapport angående DUFA-projektet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Indledning Denne Rapport er blevet til som en del af DUFA-projektet (Digitalt Understøttet Faglighed og Almendannelse). Formålet med DUFA-projektet er at afdække, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i gymnasiet kan understøtte faglighed og almendannelse. Afdækningen er foranlediget af Undervisningsministeriet i forbindelse med gymnasiereformen, der blev indgået aftale om 3. juni 2016, med ikrafttrædelse fra skoleåret 2017-2018. Mere specifikt har DUFA-projektet udviklet 10 eksemplariske forløb, der kan vise, hvorledes man i forskellige gymnasiale fag og dannelsesområder kan handle og tænke i forhold til problematikken om at få digitalisering til at styrke faglighed og almendannelse. Hensigten med de eksemplariske forløb er således at tilvejebringe et konkret inspirationsgrundlag. Beskrivelse af de 10 forløb er vedlagt som appendiks. Der bliver udarbejdet to bøger om DUFA-projektet. Den første bog blev udgivet i 2018. Den giver et overblik over digitalisering i relation til styrkelse af faglighed og almendannelse. Den er anlagt som et forskningsoverblik og begrebsafklaring, der giver udgangspunkt og rammer for at anlægge digitalt understøttede undervisningsforløb i gymnasieskolen og altså i en dansk dannelseskontekst. I DUFA-projektet tjente den som et sådant udgangspunkt for 12 undervisere, 6 fra hhv. Rødkilde – og Silkeborg Gymnasium, der var med i projektet og som alle skulle udvikle 2 undervisningsforløb hver. Bog 2 (under forberedelse, udgives i 2019) operationaliserer forskningsoverblik og begrebsafklaring fra bog1 til en analysestrategi, der følgende anvendes til at analysere og diskutere 10 eksemplariske digitalt understøttede undervisningsforløb. De 10 forløb blev udvalgt blandt alle DUFA-forløbende som eksemplariske og bog 2 giver på basis af sine konkrete analyser en diskussion af digitalt understøttet faglighed og almendannelse i den danske gymnasieskole. Selvom de 10 forløb er udviklet på 2 STX-gymnasier, så adresseres alle de gymnasiale uddannelser. Således er de teorier og modeller, der opstilles i rapporten, rettede mod gymnasieskolen som sådan. Det som er i fokus, er ikke særlige problematikker på STX, men hvorvidt forskellige undervisningsmæssige forståelser og anvendelser af digitale teknologier og medier kan understøtte og styrke faglighed og almendannelse (der er formålet med alle de gymnasiale uddannelser). I forhold til faglighed fokuseres på tre overordnede fagligheder – naturfaglighed, samfundsfaglighed og kulturfaglighed. Det er forskelligt, hvordan disse vægtes i de gymnasiale uddannelser. På HHX vægtes fx samfundsfagligheden højt, mens der kun er lidt naturfaglighed. Ligeledes er der forskel på vægtningen i forskellige studieretninger. Ingen gymnasial uddannelse eller studieretning har dog sin hovedvægt af faglighed uden for de tre nævnte fagligheder. I forhold til almendannelse fokuseres på tre dimensioner, nemlig kundskab, indstilling og eksistens. Som det vil fremgå af rapporten, kan disse tre almene dimensioner vægtes forskelligt i forskellige uddannelser, fag og undervisningsforløb, men er alle tre uomgængelige i enhver uddannelse, der har almendannelse som formål. Igen er fokus således ikke på særlige STX-problematikker, men på forhold, der er relevante for gymnasiet som sådan. Det som analyseres, diskuteres og evalueres i forhold til de 10 forløb, er derfor i alle tilfælde forhold af relevans for almendannelse generelt og de nævnte overordnede fagligheder. Rollen som denne rapport spiller, er at give et kort og let tilgængeligt overblik. Det vil sige at man, hvis man vil have det fulde og dybe overblik såvel teoretisk som empirisk og analytisk må læse de to bøger der er udgivet på forlaget Unge Pædagoger som del i serien ”Medialisering & undervisning”. Først resumerer rapporten den teoretiske ramme i form af en model og dertil hørende analysestrategi. Herefter resumeres det empiriske grundlag og den anvendte metode, hvorefter rapporten ud fra analysestrategien giver en analyse af 3 af de 10 eksemplariske undervisningsforløb (et forløb fra hvert af de tre faglige hovedområder som rapporten arbejder med). Efterfølgende viser vi, hvordan model og analysestrategi kan anvendes som evalueringsværktøj, ved at evaluere de 3 eksemplariske undervisningsforløb. Slutteligt konkluderes der kort og der peges på DUFA-projektets væsentligste resultater.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherUndervisningsministeriet
Number of pages89
ISBN (Electronic)978-87-603-3219-7
Commissioning bodyUndervisningsministeriet
Publication statusPublished - 13 Mar 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Projects

ID: 149634771