Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport

Lisbeth Haastrup, Cathrine Hasse, Torben Pilegaard Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Per Fibæk Laursen, Trine Kløveager Nielsen

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

  5513 Downloads (Pure)

  Abstract

  1 Konklusion og anbefalinger
  Udgangspunktet for Brobygningsprojektet er, at mange studerende i professionsbachelor-uddannelserne oplever vanskeligheder med forholdet mellem teori og praksis og derfor falder fra deres uddannelse. Formålet med projektet er at svare på spørgsmålet om, hvor-dan uddannelserne kan udvikle relationer mellem teori og praksis, således at de studerende oplever dem som mere lærerige, og flere gennemfører. Projektet tager således afsæt i re-geringens mål om, at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående ud-dannelse.
  Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser har været diskuteret gennem i hvert fald et par hundrede år, og diskussionen blev intensiveret efter indførelse af professi-onsbachelorordningen i 2001. Problemstillingen er relevant ikke blot for de nuværende pro-fessionsbacheloruddannelser, men også for andre typer af professionsuddannelser som de akademiske (læge, jurist, farmaceut m.m.). Der er skrevet mange debatindlæg og gennem-ført et stort antal forskningsprojekter og evalueringer om emnet – ikke blot i Danmark, men i mange lande med uddannelser, der minder om vore professionsuddannelser.
  Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser er næppe et problem, der no-gensinde finder en endelig løsning. Det har snarere karakter af en udfordring, som profes-sionsuddannelserne konstant må arbejde med, og i disse år arbejdes der intenst med ud-fordringen i de danske professionsbacheloruddannelser.
  Begreberne om teori og praksis forstås ofte meget enkelt: Teori opfattes som det, der står i bøgerne, og der undervises i på professionshøjskolerne. Praksis opfattes som den professi-onelles arbejde med sine klienter på arbejdspladsen (læreren i klasseværelset, sygeplejer-sken ved sygesengen osv.). Relationen mellem teori og praksis bør ifølge denne snævre opfattelse være, at teorien giver den professionelle redskaber til at løse de problemer, ved-kommende støder på i praksis.
  Det åbner nye handlemuligheder, hvis man nuancerer og udvider disse snævre begreber: Teori kan være mange ting: overvejelser, planer, refleksioner, empiriske forskningsresulta-ter, begreber, metoder, antagelser, viden om lovmæssigheder m.m. Praksis kan også have mange former: planlægning, evaluering, dokumentation, kollegialt samarbejde, opbygning af mellemmenneskelige relationer m.m. Og teori kan forholde sig til praksis på flere måder: Teori kan være optik eller begrebsapparat at se verden med, teori kan være kritik af prak-sis, tekniske anvisninger, fortolkninger af praksis, refleksioner over praksis, eller den kan opstille idealer for praksis m.m. Ingen af disse relationer mellem teori og praksis kan be-tragtes som mere ”rigtige” eller værdifulde end andre.
  De studerendes forhold til teori-praksis relationerne er præget af, at de allerede tidligt i deres uddannelse har forskellige, men solidt funderede forståelser af og forventninger til teori/praksis-forholdet. Men de bliver mødt med samme uddannelse og med samme teori-praksis forståelse fra uddannelsens side. De dominerende teori-praksis forståelser på pro-fessionsbacheloruddannelserne er i disse år for det første, at teori skal bruges til at reflek-tere over praksis, så man får bedre forståelse og åbner nye handlemuligheder. Og for det andet at teori i form af empiriske forskningsresultater om effekt skal muliggøre en evidens-baseret praksis. Men en del studerende har andre forventninger til teori/praksis-forholdet. Nogle forventer først og fremmest metoder og værktøjer til løsning af praktiske problemer. Andre forventer, at teorien først og fremmest skal udvikle dem selv og deres medmenne-skelige og relationelle forståelser.
  8
  I stedet for at uddannelsesstederne forsøger at få studerende til at overtage undervisernes dominerende teori-praksis forståelser, kan mere frugtbare relationer mellem teori og prak-sis udvikles ved at betragte de studerendes forskellige forståelser og forventninger som et potentiale ved at gå dialog med dem og ved at søge at bygge bro mellem teori og praksis på flere måder. Projektets resultater tyder på, at følgende tre typer af initiativer fremmer oplevelsen hos studerende af en god forbindelse mellem teori og praksis:
   Teori/praksis-forholdet kan udvikles ved, at forståelsen af teori, af praksis og af forholdet mellem dem tematiseres og diskuteres mellem undervisere, studerende og praktikvejledere. Kommunikationen mellem de tre parter kan forbedres, hvis al-le parter får teori-praksis begreber at tænke med og bliver bevidste om de øvrige parters og om egne forforståelser og forventninger.
   Praksisnær teori på professionshøjskolerne og teorinær praksis på praktikstederne. Forbindelserne mellem teori og praksis kan fremmes ved, at underviserne på pro-fessionshøjskolerne har grundigt og aktuelt kendskab til professionens praksis. Desuden ved at undervisningen fokuserer på de udfordringer, nyuddannede oplever i praksis, og ved at inddrage praksiserfaringer i form af cases, analyser af eller ek-sperimenter med praksis. Teorinær praksis på praktikstederne indebærer, at vejle-derne hjælper de studerende med at se sammenhængen mellem deres praksiserfa-ringer og deres teoretiske viden.
   Der kan etableres forskellige former for ”tredje læringsrum” mellem teori og prak-tik eller andre forbindelser til professionens praksis end praktikken. Eksempler herpå er sundhedsuddannelsernes færdighedslaboratorier, ingeniøruddannelsernes CDIO og læreruddannelsens teaching lab.
  Den internationale forskning bekræfter, at der ikke findes noget quick fix, der kan løse teo-ri-praksis problemet. Men relationerne mellem teori og praksis kan udvikles til fordel for de studerende under samtidig anvendelse af flere forskellige strategier, herunder at praksis inddrages i teoriundervisningen, og at teorien inddrages i praktikvejledningen.
  Projekt ”Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne” er et fire-årigt forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd i samarbejde med KO-RA, UCC, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og IUP (DPU), Aarhus Universitet. Projektet har særligt fokuseret på fire uddannelser: lærer, sygeplejerske, diplomingeniør og pæda-gog. Projektet har været tilrettelagt som seks forholdsvis selvstændige delprojekter: et kvantitativt, et kvalitativt og et interventionsprojekt samt tre ph.d.-projekter.
  Uddannelserne og deres studerende er undersøgt med kvantitative (surveys, registerstudi-er) og kvalitative (observation, interview) metoder. Vi har endvidere i samarbejde med professionshøjskoler gennemført studier af interventioner med henblik på at udvikle teori/ praksis-forholdet, og vi har gennemført et systematisk review af den internationale forsk-ning.
  Original languageDanish
  Place of publicationKøbenhavn
  PublisherKORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488
  Number of pages57
  ISBN (Print)978-87-7488-765-2
  ISBN (Electronic)978-87-7509-537-7
  Commissioning bodyStøttet af Det Strategiske Forskningsråd - bevilling 2010, 40 mio kr.
  Publication statusPublished - May 2013
  EventBrobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: Afsluttende konference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Institut for Uddannelse og Pædagogik, Faculty og Arts, Aarhus Universitet, København, Denmark
  Duration: 7 May 2013 → …

  Conference

  ConferenceBrobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne
  LocationInstitut for Uddannelse og Pædagogik, Faculty og Arts, Aarhus Universitet
  Country/TerritoryDenmark
  CityKøbenhavn
  Period07/05/2013 → …

  Keywords

  • Videregående uddannelse

  Cite this