Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Analyse af revisionshonorarer i danske børsnoterede selskaber

Research output: Working paperResearch

  • Accounting Research Centre - ARC
  • Department of Business Studies
Dette paper analyserer dels den generiske internationale model til forklaring af variation i revisionshonorarer ud fra klientstørrelse, -kompleksitet og -risiko, dels en række særlige danske forhold med mulig betydning. Det sandsynliggøres i forbindelse med den internationale del af analysen, at klientstør-relse er den vigtigste parameter i et tyndt kapitaliseret kapitalmarked med mange for-holdsvist små børsnoterede selskaber som det danske. Dette er særligt tilfældet i de mind-ste danske selskaber, hvor teknisk formel kompleksitet også er talmæssigt afgørende for revisionshonoraret. Antageligt er disse faktorer udtryk for, at revisionsydelsen typisk om-fatter accessorisk regnskabsmæssig assistance. I det generisk større danske selskab er andre væsentlige faktorer udover klientstørrelse derimod substantiel kompleksitet og generel klientrisiko som udtryk for, at revisionsopgaven her i højere grad styres efter risiko- og væsentlighedsovervejelser. Ved de særlige danske forhold er det gennemgående, at der er en meget klar sammen-hæng mellem revisionshonorar og andre honorarer. Hertil er der en tendens til, at det særlige danske torevisorsystem skærper konkurrencen og dermed mindsker revisionsho-noraret hos store selskaber. Torevisorsystemet ophæves fra 1.1. 2005, og der er således tegn på, at konkurrencen om at blive fortsættende revisor er indledt. I modsætning til hovedparten af de internationale undersøgelser kunne der ikke konstateres nogen generel Big Four effekt i Danmark. Indenfor Big Four firmaerne kunne der dog konstateres forskelle, idet PWC skilte sig ud ved at lowballe i segmentet af store selskaber og highballe i segmentet af små selskaber.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2004

    Research areas

  • Internationale model variation revisionshonorarer, Revisionshonorarer, Klientstørrelse, Klientkompleksitet, Klientrisiko, To revisorer, Andre honorarer, Big Four

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32304909