WelFur II

Project: Research

Project Details

Description

Development of a welfare assessment protocol for mink based on the principles developed in Welfare Quality

Key findings

Udvikling og test af en velfærdsvurderingsprotokol for mink baseret på principperne udviklet i Welfare Quality(R). Udvikling af velfærdsværdier for hver indikator og sammenvejning af værdier på tværs af tre sæsoner, 12 kriterier og fire principper.
Short titleWelFur II
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2015

Keywords

  • Mink
  • Welfare assessment

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.