Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

The Evolution of Practice and Practising: A Comparison across Organisations, Industries and Countries

Project: Research

 • Elkjaer, Bente (Project manager)
 • Sprogøe, Jonas (Participant)
 • Antonacopoulou, Elena (Project manager)
 • Dragonetti, Nicola (Participant)
 • Peridis, Theo (Participant)
 • Gherardi, Silvia (Participant)
 • Pesquiux, Yvon (Participant)
 • Romme, George (Participant)
 • Schreyögg, Georg (Participant)
 • Taylor, Susan (Participant)
 • Bouget, Cyril (Participant)
 • Perotta, Manuella (Participant)
 • Geiger, Daniel (Participant)
 • Kompetenceudvikling i et livslangt perspektiv
 • Learning Lab Denmark
 • Elena Antonacopoulou (Partner)
See relations at Aarhus University

Description

Projektet er en del af et internationalt komparativt projekt med det formål at beskrive og forstå virksomheders ledelsesmæssige og organisatoriske praksis og deres evolution. Målet er at begrebsliggøre udvikling af praksis og ?praktisering? som organisatoriske læreprocesser. Vi arbejder ud fra flg. forskningsspørgsmål: Hvad får ledelsesmæssig og organisatorisk praksis til at ændre sig? Hvordan kan man ved at fokusere på krydsfeltet mellem aktører og organisation ? subjekt og verden ? forstå organisatorisk ændring og forandring? Abstract (max ¾ side) Undersøgelsen af praksis finder sted i 3 brancher: bank, konsulentvirksomhed og biotech/pharmaceutical. I det danske projekt foretager vi en undersøgelse i 1 virksomhed inden for hver branche. I hver af disse virksomheder fokuserer vi på 2 identificerede praksisser, hvoraf den ene, indslusningspraksis af nye medarbejdere, er fælles for alle de involverede lande. Den anden praksis er én af virksomheden defineret praksis, der anses for betydningsfuld for virksomhedens konkurrenceevne og er forskellig fra land til land, virksomhed til virksomhed. Vi kalder den sidstnævnte praksis for ?strategisk praksis II?. De konkrete ledelsesmæssige og organisatoriske praksisser kontekstualiseres i dels branchens historiske udvikling inden for en 10?årig periode, dels virksomhedens udvikling inden for samme periode. Metoden er til en vis grad bestemt af projektets tidsmæssige ramme, hvorfor egentlige etnografiske metoder som deltagelse og observation er af et mindre omfang. Den primære dataindsamlingsmetode er det kvalitative forskningsinterview, hvor vi har to runder med først den ene praksis (indslusningspraksis) og dernæst den anden praksis (strategisk praksis II). I den danske forskningsgruppe foretager vi sammenligninger mellem de enkelte praksisser i de 3 virksomheder, mens der i den internationale gruppe også foretages sammenligninger mellem de enkelte landes virksomheder og brancher. Den danske gruppes blik er det læringsteoretiske, og eftersom projektet handler om udvikling af praksis skriver vi os naturligt nok ind i den praksisbaserede læringsteoretiske tradition med en væsentlig inspiration fra den pragmatiske læringsteori. Det betyder, at vi ikke arbejder med præcise a priori forestillinger om, hvad der fremmer eller hæmmer udvikling af praksis, men lader det være et empirisk spørgsmål. En praksis-/pragmatisk inspiration på læring betyder, at vi betragter udvikling af praksis og læring som to sider af samme sag, der udfolder sig omkring nødvendigheden af at håndtere vanskelige situationer, som betegnes ?organisatoriske spændinger?. Målet er, som nævnt, at bidrage til at begrebsliggøre udvikling af praksis som organisatoriske læreprocesser, hvilket i projektet betyder at beskrive og forstå hvorfor ledelsesmæssig og organisatorisk praksis ændrer sig. Vi ser denne ændring som en proces, hvori aktørers handlinger og intentionalitet samt konteksten (organisationen) herfor indgår som ligestillede og gensidigt påvirkende forhold. Det er i denne transaktion mellem subjekt og verden, vi i udgangspunktet forestiller os, at vi vil kunne forstå og beskrive organisatoriske ændringer som læreprocesser og resultater heraf. Midlet er de empirisk baserede beskrivelser af de nævnte praksisser og deres evolution. Formidling (konferencer, seminarer, publikationer, netværk, etc): I forhold til det internationale projekt: ? Afsluttende konference for alle involverede virksomheder ? Deltagelse i afsluttende antologi ? Afrapportering fra alle de deltagende lande ? Fælles papers til og præsentationer ved internationale konferencer (OLKC, EGOS, AOM) I forhold til den danske del: ? I samarbejde med de involverede virksomheder gennemføres workshop, hvor projektet fremlægger konklusioner og analyser frem til fælles diskussion af eventuelle handlestrategier. ? Interviews, mindre artikler i branche- og fagblade Endelig er det hensigten at publicere i tidsskrifter på baggrund af den feedback, vi får på indleverede konference-papers. Organisatoriske rammer (partnere, finansiering etc.): Projektet indgår i et større, internationalt, komparativt projekt med deltagelse af forskere fra UK, USA, Frankrig, Italien, Canada, Tyskland, Holland. Projektet, der ledes af Elena Antonacopoulou fra University of Liverpool, UK, kan studeres nærmere på http://www.managementresearch.org.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200530/09/2007

ID: 128854368