Udvekslingsstuderendes oplevelse og vurdering af nordiske sprog og engelsk på nordiske universiteter (Utbytestudenters upplevelse och värdering av nordiska språk och engelska på nordiska universitet)

Project: Research

Project Details

Description

Projektets formål er at fastslå, hvilke faktorer der får udvekslingsstuderende i nordiske lande til at forbedre deres færdigheder i det lokale nordiske sprog eller i engelsk. Udvekslingsstuderende på fire højere læreanstalter i Sverige og Danmark vil blive interviewet flere gange med henblik på at fastslå, i hvilken udstrækning de anvender deres modersmål, engelsk og svensk/dansk i deres daglige kommunikation. Endvidere undersøges det, hvordan de studerende oplever og bedømmer lingua-franca-engelsk og svensk/dansk som kommunikations- og undervisningssprog. Parallelt hermed vil der ske en vurdering af deres færdigheder i engelsk og svensk/dansk. (Projektet syftar till att fastslå vilka faktorer som får utbytesstudenter i nordiska länder att förbättra sina färdigheter i det lokala nordiska språket eller i engelska. Ubytesstudenter på fyra lärosäten i Sverige och Danmark kommer att intervjuas flera gånger för att fastslå i vilken utsträckning de använder sitt modersmål, engelska och danska/svenska i sina dagliga kontakter Vidare undersöks hur studenterna upplever och bedömer lingua-franca-engelska och danska/svenska som kommunikations- och undervisningsspråk. Parallellt kommer en utvärdering av deras färdigheter i engelska och svenska/danska att göras.)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200531/12/2007

Funding

  • Nordplus Sprog: DKK300.00

Keywords

  • exchange students
  • Scandinavia
  • Danish
  • Swedish
  • English
  • multilingualism
  • LWULT languages
  • language proficiency

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.