SMART farm koncept til opskalering af tangproduktion

 • Bruhn, Annette (PI)
 • Boderskov, Teis (PI)
 • Rasmussen, Michael Bo (Participant)
 • Schmedes, Peter Søndergaard (PI)
 • Nielsen, Mette M. (PI)
 • Thomsen, Marianne (PI)
 • Holst, Niels (PI)
 • Skøtt, Lars (Participant)
 • Legarth, Jens (Participant)
 • Thulesen, Thomas (Participant)
 • Nøhr Christensen, Peter (Participant)
 • Gamdrup Jensen, Asmus (Participant)
 • Beck Brønnum, Louise (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

SMART TANG vil bringe dansk produceret sukkertang i spil som en skalerbar, grøn løsning til at producere en attraktiv bioresource, og samtidig forbedre havmiljø og klima. Vi vil reducere produktionsomkostningerne markant, og bringe dyrkning af sukkertang i Danmark op i en skala og kvalitet, der er rentabel, og gør det attraktivt for danske foder- og fødevarevirksomheder at bruge den lokale sukkertang fremfor importeret tang.
SMART TANG adresserer de tre største udfordringer i produktion af sukkertang i Danmark: Behov for 1) større arealeffektivitet, 2) mekanisering af håndtering af tangen ved podning, udsætning på opdrætsanlæg og høst, og 3) lagerstabilisering af tangen umiddelbart efter høst. Dyrkning af tang på net frem for liner vil give større arealeffektivitet. Integration af tangproduktion med muslingeproduktion på Smartfarm rør+net-systemer og med Easy farm høstteknologi vil gøre dyrkningen skalerbar og håndterbar med udstyr modificeret fra muslingeproduktion og skabe en positiv synergi for både produktionsvirksomheden og havmiljøet.
SMART TANG har hovedfokus på produktionen af tang, og omfatter den fulde værdikæde til to slut-produkter, hvor tangen fra Limfjorden erstatter tang, der pt importeres fra udlandet: Et fødevareprodukt og pro-biotisk foder til svin. Effekter af tangdyrkningen på klima og havmiljø kvantificeres, som del af virksomhedernes forretningsplan og som grundlag for fremtidig regulering på området.
Short titleSMART tang
StatusActive
Effective start/end date01/04/202231/03/2026

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.