Project Details

Description

Projektet er en del af ydelsesaftalen for forskningsbaseret myndighedsrådgivning indenfor området Ressource og samfundsøkonomi. Aftalen udføres i konsortium mellem Institut for Ressource og fødevareøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) og AU/DCE ved Institut for Miljøvidenskab, og ledes af IFRO. Aftalen er indgået med Miljøministeriet samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Projektet består af årlige, faste og ad hoc aktiviteter som konsortiet årligt aftaler med Ministerierne, indenfor områderne fødevareproduktion, teknologi og markedsforhold; samfundsøkonomiske analyser af konsekvenser af national og EU regulering; økonomisk modellering; design af virkemidler til regulering og værdisætning af miljøeksternaliteter og andre ikke-markedsomsatte goder. Analyser af direktiver som fx vandrammedirektivet, habitatdirektivet og havstrategidirektivet er centrale.
StatusActive
Effective start/end date01/09/2016 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.