Naturstofkemi og Miljøkemi

  • Fomsgaard, Inge S. (Contact person)
  • Spliid, Niels Henrik (Participant)
  • Mortensen, Anne Garfield (Participant)
  • Laursen, Bente Birgitte (Participant)
  • Heinrichson, Kirsten (Participant)
  • Pedersen, Hans Albert (Participant)
  • B. Adhikari, Khem (Participant)
  • Vidkjær, Nanna Hjort (Participant)
  • Tanwir, Fariha (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

Profil: Ud fra en basal kemisk vinkel forsker vi i små molekyler i planter, jord og luft, der har relevans i/for landbrugsplanternes dyrkning og anvendelse og relevans i/for landbrugsmiljøet.Metoder og instrumenter

Teamet har et meget naturligt og logisk arbejdsfællesskab, som kan karakteriseres som specialiseret kemisk forskning i små molekyler, hvor avancerede massespektrometriske analyser i kombination med chromatografisk separation er en hjørnesten. Vi har nu fire forskellige massespektrometre, kombineret med henholdsvis LC og GC (væskechromatografi og gaschromatografi), som samlet set dækker et spektrum af analyser. Vi deles om instrumenterne, og vores specialiserede laboranters tid fordeles løbende mellem VIP’ernes varierende projekter. Vi har et overordentlig velfungerende og logisk system til prøveregistrering, kemikalieoversigt mm. Vi har også som team i mange år haft en GLP godkendelse på området ”Pesticiders skæbne”. Denne GLP godkendelse indebærer at gruppens faste medlemmer skal godkendes af DANAK til arbejdet og at vi for en lang række af vores procedurer (kontrol af apparatur, metoder) er forpligtet til at udarbejde standardforskrifter, som kontrolleres af DANAK.Perspektiver: Vores veludbyggede laboratorium (avancerede analyseinstrumenter, metoder, GLP-godkendelse) og vores kemiske ekspertise giver baggrund for i fremtiden fortsat at kunne hjemtage en god portefølje af projekter, - både mindre snævert fokuserede projekter og større tværfaglige projekter. Etableringen af metabolomics analyseteknikker og databehandling er godt i gang via flere af de eksisterende projekter. Den politiske og samfundsmæssige interesse, der er for at videreudvikle bæredygtigt landbrug og sikre en sund jord og sunde fødevarer, sætter bl.a. de små biologisk aktive molekyler i fokus, hvad enten der er tale om syntetisk fremstillede pesticider, deres metabolitter eller naturstoffer, og vi ser mange perspektiver at fortsætte den fokus vi har OG at udvide denne til environmental metabolomics, rhizosphere metabolomics etc. Samtidig fokus på naturstoffers effekter i landbruget (Agricultural metabolomics) og effekter for dyrs og menneskers sundhed (Nutriomics) har allerede givet uventede spændende opdagelser, og vi forventer mere af samme slags i fremtiden. Vi har meldt ind som interesserede deltagere i et Aarhus University -omics network (genomics, proteomics og metabolomics giver helhedsforståelsen) samt i Aarhus University interdisciplinary centre on food, nutrition and health, så snart disse er etablerede.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2012 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.