Nødundervisning under corona-krisen. Et elev- og forældreperspektiv

Project: Research

Project Details

Description

Med corona-epidemien i Danmark blev alle skoler lukket, og der skulle gennemføres hjemmeundervisning. Projektet er baseret på et mixed methods design, der omfatter: survey blandt elever i 3.-9. klasse og deres forældre, survey blandt lærere og pædagoger, interview med skoleledere og forvaltningschefer og supplerende interviews med elever og forældre. Projektet er baseret på aftaler med Aarhus, Frederikshavn, Hjørring, Lemvig, Odense og Svendborg kommuner. D. 10. april var der modtaget svar fra godt 4.500 elever og forældre. Dette udgør et unikt datamateriale. De fire forskningstemaer er: sociale skævheder i hjemmeundervisning; didaktiske udfordringer og løsninger; børn og unges risikohåndtering og trivsel; kriseledelse på skole- og forvaltningsniveau. Forventet outcome: seks dataanalyserapporter med feedback til aktørerne og forslag til opfølgning, fire tematiske forskningsrapporter, fire artikler i internationale tidsskrifter, afholdelse af national og international konference.

Layman's description

Da corona-epidemien brød ud i Danmark i marts 2020, blev skolen, lærerne, pædagogerne og lederne, eleverne, forældrene og skole-hjem-samarbejdet sat under pres. Med meget kort varsel blev alle elever sendt hjem som følge af skolelukninger, og undervisningen skulle gennemføres som hjemmeundervisning. Hurtigt meldte spørgsmålene sig: hvad betyder dette for elevernes læring, trivsel og sociale relationer, for forældrene der skulle balancere mellem arbejde, hjemmeundervisning og familieliv, og for underviserne der med få dages varsel skulle foretage en digital omstilling og gennemføre undervisning på afstand?
Allerede i slutningen af marts udarbejdede en forskergruppe fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et spørgeskema, som i første uge af april blev sendt ud til alle elever i 3.-9. klasse og deres forældre i Aarhus, Frederikshavn, Hjørring, Lemvig, Odense og Svendborg kommuner. Svarene giver et unikt datamateriale. Disse data vil blive suppleret af et spørgeskema til alle lærere og pædagoger i de seks kommuner og af interviews med elever, skoleledere og forvaltningsfolk. Herudfra vil projektet besvare tre hovedspørgsmål: Hvordan er hjemmeundervisningen blevet planlagt og iværksat? Hvilke udfordringer har det skabt for elever, lærere, ledere og forvaltning? Hvordan er skole-hjem-samarbejdet blevet håndteret?
Baseret på resultaterne vil projektet give feedback til alle parter, og der vil blive udarbejdet forslag til retningslinjer for fremtidige krisesituationer.
StatusFinished
Effective start/end date23/03/202031/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.