Aarhus University Seal

Model based prediction of methane emission from pig production facilities

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

I nærværende projekt videreudvikles den såkaldte "Anaerobic Biodegradation Model" (kaldet “ABM”), som vil kunne anvendes til at prædiktere metanemission fra svinegylle i stalde og lagre samt ved anvendelse af teknologier, som reducerer metanemissionen. Svinebedrifter er i fokus, da over 50% af metan fra husdyrgødning stammer fra svinegylle. På sigt vil modellen også kunne anvendes på andre typer husdyrgødning.
Helt centralt for projektet er at måle metan og ammoniak emission fra forskellige bedriftstyper (farestalde, smågrisestalde og slagtesvinestalde), for at fastlægge basis emissionsniveauer og tilpasse ABM modellen. Der vil desuden være fokus på input til modellen i form af foder, produktivitet (tilvækst, antal grise m.m.) og gyllemængde og sammensætning.
Processer og indikatorer (kemiske/biologiske), som i kombination med bedriftsoplysninger har betydning for metanemission vil blive undersøgt således at ABM modellen kan anvendes til at fastlægge en bedrifts specifikke metanemission. Centrale elementer i forståelsen af metanproduktion vil være den mikrobielle aktivitet og nedbrydningsrater af organiske komponenter i gyllen. Nedbrydning af organisk N vil have betydning for N tab, som også vil blive indbygget i ABM modellen.
Det forventes at den færdige model vil kunne prædiktere effekter af teknologier, forskelle i bedrifters praksis og dyretype på metan og ammoniak emission og dermed bidrage til emissionsopgørelser på nationalt niveau så vel som på bedriftsniveau.
AcronymPIGMET
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2026

ID: 311573427