Making Sense of Performance Regimes [Ny styring i et patientperspektiv]

Project: Research

Project Details

Description

Det bliver stadig mere almindeligt, at offentlige organisationer som hospitaler styres med performance-regimer, hvor man måler organisationernes resultater, og efterfølgende bruger denne information til at forsøge at forbedre resultaterne.
Dette projekt undersøger, hvilken forskel det gør, hvorvidt organisationer underlægges et eksternt eller et internt performance-regime. I eksterne regimer er der knyttet stærke straf- og belønningsmekanismer til målingen af resultater, og organisationerne har ikke selv indflydelse på, hvordan performance måles. I interne performance-regimer straffes eller belønnes organisationerne ikke direkte for deres resultater, ligesom de selv har indflydelse på målene, og hvordan disse måles. De eksterne regimer er således baseret på et rationale om kontrol og de interne regimer på et rationale om professionel autonomi og læring.
Projektet vil med udgangspunkt i den eksisterende kritik af eksterne regimer udvikle en teoretisk model for, hvorvidt og hvorfor de to slags regimer skaber forskellige resultater. Empirisk undersøges denne model på det danske sygehusområde. I Region Midtjylland gennemførte man i 2014 en prøvehandling (Ny styring i et patientperspektiv), hvor et eksternt regime frem til udgangen af 2016 blev erstattet med et internt regime på ni hospitalsafdelinger. Dette projekt udnytter denne reform til at undersøge effekten af regimerne på organisatorisk faktorer som motivation og læringsadfærd samt den performance, som offentlige organisationer som sygehuse er sat i verden til at levere.
Forskningsprojekt forankret i en følgeforskningsgruppe hos DEFACTUM - Region Midtjylland. Empirisk fokuseres på Region Midtjyllands prøvehandling "Ny styring i et patientperspektiv"
AcronymMPR
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201331/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.