Kortlægning, genopretning og forvaltning af grundvandsfødte moser og kildevæld

  Project: Research

  Project Details

  Description

  I 2018 starter et nyt stort dansk LIFE-projekt (LIFE IP) med genopretning af rigkær og kildevæld som hovedfokus. LIFE projektet som koordineres i et samarbejde mellem stat og kommuner er geografisk afgrænset til Himmerland og Kronjylland og involverer ådale i 11 Natura2000-områder og 8 kommuner. Sideløbende kører LIFE kærprojektet under Naturstyrelsens enhed på Fyn og LIFE RigKilde som samarbejde mellem forvaltningsmyndighederne Thisted, Struer, Faxe, Furesø, Høje Taastrup og Jammerbugt Kommune samt Naturstyrelsens enhed på Fyn. Som en del af LIFE IP vil der sideløbende med de konkrete naturgenopretningsaktiviteter blive etableret et Videnscenter for Terrestrisk Natur, der vil få som sin første opgave at kvalificere forvaltningen af ådalenes moser og enge og deres enestående plante- og dyreliv.
  Vi ønsker med dette projektforslag at koble en gruppe af forskere sammen med de tre LIFE projekter med henblik på at opnå synergi mellem den praktiske naturforvaltning og den videnskabelige verden. Vi håber i projektet at kunne undersøge og kvalificere tre elementer af største betydning for forvaltningen af de grundvandsfødte naturtyper, nemlig kortlægning, målsætninger og virkemidler.

  Det vil vi gøre ved at:

  1. Udvikle metoder til bio-hydrologisk kortlægning af ådale med fokus på forekomst af vådområder med intakt hydrologi, vandkemi og vegetation, udstrømningszoner for grundvand og afstrømningsforhold for vand (terræn, dræn og grøfter).
  2. Udvikle metoder til at opstille målsætninger for ådalen baseret på biologisk og hydrologisk kortlægning med prioritering af hvilke områder som egner sig til hel eller delvis genopretning.
  3. Afprøve og undersøge virkemidler til genopretning (af naturlig hydrologi, vegetation og afledt biodiversitet), herunder forskellige former for drift af arealerne (græsningsmodeller, høslæt, brand og naturlig succession). Denne del af projektet vil falde i to dele: a) En undersøgelse af tidligere gennemførte hydrologiprojekter med fokus på Himmerland i samarbejde med de involverede kommuner, b) En baselineundersøgelse af udvalgte nøgleprojekter i det kommende LIFE projekt.

  Alle tre elementer vil blive gennemført i en tæt dialog mellem forskergruppen i projektet og forvalterne i kommuner og stat, så vi sikrer at der hele tiden sker en overførsel af relevant viden og praktiske erfaringer samt drøftelser af konkrete udfordringer, mellem forskere og forvaltere.
  Short titleÅdalsprojektet
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201731/12/2020