Invasion Ecology of Plants in Aquatic Ecosystems: Links with Adaptive Evolution of Ecophysiological Traits

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Invasive plantearter udgør en trussel mod den biologiske mangfoldighed, da de er så aggressive og konkurrencedygtige, at de fortrænger de oprindeligt hjemmehørende plantearter. Typiske egenskaber ved invasive planter er, at de vokser hurtigt, spredes hurtigt, og danner tætte bestande, der skygger for andre arter, men paradoksalt nok opfører mange invasive plantearter sig ikke invasivt der hvor de er hjemmehørende. Formålet med projektet er at øge forståelsen af de processer og egenskaber hos invasive planter, der betinger, at de er invasive i nye udbredelsesområder, men ikke hvor de er hjemmehørende. Vi vil, ved studier af udvalgte invasive vand- og sumpplanters genetik og økofysiologi, søge forklaringer baseret på naturlig selektion, genetiske begrænsninger og genetiske betingede tilpasninger i økofysiologiske egenskaber. En invasiv bestand af planter i et område kan stamme fra et enkelt indslæbt individ, og den genetiske variation er derfor lav. Vi vil undersøge om invasive genotyper af vandplanter har en højere fænotypisk plasticitet end hjemmehørende genotyper, der kan forklare deres øgede konkurrenceevne i det nye udbredelsesområde. Endvidere vil vi undersøge invasionshistorien for udvalgte vandplanter i New Zealand og sumpplanten Tagrør i Nordamerika og klarlægge den genetiske struktur og evolution i de nye udbredelsesområder. Forskellige hypoteser for invasion, herunder øget fænotypisk plasticitet, kromosomfordobling og hybridisering, og allelopati vil blive undersøgt.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201130/06/2014

  Funding

  • Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers: DKK5,652,020.00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.