Insekticicders effekt på de terrestriske stadier af vandinsekter - en overset faktor af betydning for makroinvertebratsamfundene i danske vandløb?

Project: Research

Project Details

AcronymAQUATERRA
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201630/04/2017

Funding

  • Miljøstyrelsen: DKK1,072,280.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.