Project Details

Layman's description

Landbrugsjordens biodiversitet bidrager til en række økosystemfunktioner, der har afgørende betydning for jordens evne til at understøtte en bæredygtig landbrugsproduktion. Krummedannelse er et eksempel på en vigtig økosystemeffekt af jordbundens mikrobielle aktivitet og er afgørende for landbrugsjordens evne til at fastholde sin fysiske struktur – en proces, der blandt andet involvere vækst af svampehyfer og udskillelse af forskellige ”klisterstoffer”. GENEPEASE-II vil fokusere på krummedannelse som en udvalgt økosystemfunktion men vil også give et indblik i hvilke gener og genfamiler, der op- og nedreguleres efter sprøjtning med fungiciderne tebuconazol og prothioconazol.

Landbrugsjordens biodiversitet påvirkes af landbrugsdriften som omfatter jordbehandling, kalkning, gødskning og måske fungicidsprøjtning. I GENEPEASE-II vil vi desuden gennemføre en tilbundsgående analyse af hvordan den samlede population af archea, bakterier, svampe og protozoer påvirkes af de mest udbredte fungicider i dansk landbrug.

GENEPEASE-II vil udover en beskrivelse af op- og nedregulerede gener i jord påvirket af de to fungicider, give en beskrivelse af fungicidernes effekt på biodiversiteten i landbrugsjorden. Endelig vil vi screen jorden for dannelse af persistente metabolitter fra de to fungicider.
StatusActive
Effective start/end date01/08/202231/03/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.