’Flere Lille og Store Nørder i Ishøj’ - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

  Project: Research

  Project Details

  Description

  3-årigt projekt, der skulle udvikle fagene matematik, natur/teknologi samt naturfag. Projektet skulle øge elevernes læring via et løft af undervisernes kvalifikationer og tværfaglige samarbejde. Det fandt sted på alle 6 skoler i Ishøj Kommune, hvoraf den ene er en specialskole. Derved nåede projektet alle elever og alle klassetrin på de involverede skoler.
  Matematikdelen af projektet bestod i at arbejde udviklingsorienteret med to former for støtte til matematiklærernes praksis. Den ene handlede om at etablere en systematisk forbindelse mellem de læringsmæssige ambitioner med undervisningen på langt sigt og gennemførelse af undervisningen i den konkrete situation. Ambitionen her var at blive så god som muligt til at sikre, at planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen tager afsæt i udvalgte læringsmål - i projektet her ikke mindst matematikfaglige kompetencemål - frem for i på forhånd fastlagte aktivitetsformer. En måde at starte et sådant arbejde på er at lave en model af de langsigtede ambitioner med undervisningen, som er både meningsfuld og tilstrækkelig simpel til at kunne fungere som planlægningsmæssigt tænkeværktøj.
  Den anden form for støtte handlede om at blive god til at gennemføre det ovennævnte planlægnings- og tilrettelæggelsesarbejde i fagteams. Det handlede ikke mindst om at øve sig i at gøre fagteamet til en gruppe, hvor (fag)didaktisk refleksion og sparring står i centrum, og hvor målstyret planlægning og tilrettelæggelse af konkrete undervisningsforløb er det eksplicit forventede hovedudbytte af samarbejdet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201407/10/2017

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.