Dark diversity in nature management

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Dark diversity er den diversitet som ikke findes et givet sted, men hvor forholdene fordrer at den burde være der; altså arter som ville forventes at være et givet sted men som ikke er der, er en del af det vi kalder dark diversity. I dette projekt forsøger vi at finde ud af, hvad der karakteriserer områder som har en højere dark diversity end andre. Det gør vi med udgangspunkt i den nationale overvågning af planter i NATURA2000 områderne, det nyligt afsluttede biodiversitetsforskningsprojekt ”Biowide” samt data fra Foreningen for Svampekundskabens Fremme’s atlasprojekt ”Svampeatlas”. Vi bruger bl.a. laserbaserede data målt fra fly til at beskrive områderne vegetations og terrænstruktur.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201731/12/2020

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.