Almendidaktikkens revitalisering

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formål Projektets formål er at:
1. At nytænke almendidaktikken samt at genaktualisere dens relevans for uddannelsespraksis og -forskning

2. At udvide det almendidaktiske felt med et systemteoretisk perspektiv 
Aktualitet Almendidaktikken er i en årrække blevet udfordret fra flere sider: læringsteorien, fagdidaktikken, den empiriske uddannelsesvidenskab og ikke mindst af almendidaktikken selv. Forklaringerne herpå er mangfoldige, men en væsentlig forklaring knytter sig til de seneste års fokusering på læring. Denne fokusering har medført, at undervisningsbegrebet og hermed også den almene didaktik har været konstrueret som fænomener, der var forbundet med utidssvarende og/eller ikke-effektive idealer om uddannelse. En anden væsentlig forklaring, at afstanden mellem almendidaktiske teorier og analyser på den ene side og didaktisk praksis på den anden side har været for stor.
Almendidaktikkens kan dog ikke erstattes, hverken af læringsteori, uddannelsesforskning eller fagdidaktik. Der er tale om forskellige vidensfelter, som må forstås som komplementære fokuseringer på undervisning, undervisningspraksis og undervisningskvalitet. Og der er et behov for fornyede og praksisnære beskrivelser og udforskninger af disse relationer
Når projektet i sin udvidelse af det didaktiske felt henter sit analytiske afsæt i systemteorien, hænger det sammen med, at denne allerede i flere sammenhænge har vist sit potentiale for at gentænke og reformulere en række didaktisk set helt centrale begreber samt at pege på problemstillinger og muligheder, som stort set ikke er aktualiseret i didaktikken. 
Forskningsinteresser Projektet orienterer sig mod såvel teoretisk begrebsudvikling, didaktisk ny- og genbeskrivelse som empirisk undersøgelse af didaktisk praksis.
Empirisk ligger genstandsfeltet inden for de gymnasiale og videregående uddannelser, men de teoretiske og analytiske bidrag har almen karakter og har således relevans for hele uddannelsessystemet. Aktuelt forfølges forskningsinteresserne i følgende delprojekter:  ● Udvikling og beskrivelse af en systemteoretisk didaktik  ● Systemteoretisk baserede beskrivelser af didaktikkens grænseflader til andre vidensfelter (andre didaktiske positioner, læringsteori, curriculumteori, etc.)  ● Systemteoretisk konceptualisering af didaktikkens læringsbegreb  ● Didaktisk genbeskrivelse af empiriske indikatorer for undervisningskvalitet  ● Systemteoretisk udvikling af læreplansbegrebet og empiriske læreplansanalyser
StatusActive
Effective start/end date01/01/2013 → …

Research outputs

ID: 129020530