ADDITION-study

Project: Research

Project Details

Description

ADDITION-studiet (Anglo- Danish- Dutch Study of intensive Treatment in People with Screen-Detected Diabetes in Primary Care) er et internationalt populationsbaseret screenings- og interventionsstudie for type 2 diabetes i almen praksis. Formålet med studiet er at undersøge effekten af intensiv multifaktoriel behandling på kardiovaskulære tilfælde blandt personer med type 2 diabetes fundet ved screening. I studiet indgår i alt 379 lægepraksis og 3057 personer fundet ved screening for type 2 diabetes blev inkluderet i Danmark, England (Cambridge og Leicester) og Holland. De praktiserende læger blev randomiseret til enten at tilhøre kontrolgruppen, som fulgte nationale retningslinjer for diabetesbehandlingen eller til interventionsgruppen, som blev uddannet i intensiv behandling i henhold til en behandlingsalgoritme udformet i projektet.
StatusActive
Effective start/end date15/04/201531/12/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.