Åben og Rolig for Unge

  • Nielsen, Anne Maj (Participant)
  • Lagermann, Laila Colding (Participant)
  • Petersen, Freja Filine (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

I 2006 blev det politisk vedtaget, at 95% af ungdomsårgange skulle gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Men ifølge en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd i 2015 er der for første gang i syv år en stigning i antallet af unge, der frafalder deres uddannelse og andelen af unge fra 16–24 år, der op-lever alvorligere stress er stigende ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2013. Aalborg Kommune øn-skede derfor at videreudvikle Åben og Rolig-stressbehandlingstilbuddet, som anvendes med gode resul-tater til voksne i kommunen, til unge med oplevelser af langvarig stress.
Projektet skaber ny viden om kommunens gymnasieelevers grader af stress og oplevelser af deres ud-dannelsesliv samt om et nyt sundhedsfremmende og forebyggende stresstilbud til unge på kommunens ungdomsuddannelser. Projektet er direkte anvendeligt i form af det udviklede forskningsstøttede pro-gram.
AcronymÅRU
StatusFinished
Effective start/end date15/03/201615/12/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.