Ulrik Dalgas

Professor

Kontaktoplysninger

Ulrik Dalgas

Institut forFolkesundhed, Sektion for Idræt

Dalgas Avenue 4

Bygning 3410,kontor 437

8000 Aarhus C

 

E-mail: dalgas@ph.au.dk

Fastnet: +45 87168176

Mobil: 4012 3039

AU-profil: http://pure.au.dk/portal/da/dalgas@idraet.au.dk

 

Født d. 30. september 1976

 

Uddannelse

September 2009: Ph.d.-grad ved Institut for idræt, Aarhus Universitet

August 2003: Cand. Scient.i Idræt ved Københavns Universitet (Humanfysiologisk overbygning – August Krogh Instituttet)

Juni 2000: Bachelor i Idræt ved Aarhus Universitet

 

Ansættelser

Januar 2013-:Lektor, Sektion for idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Januar 2010-December 2012: Post. Doc., Institut for Idræt, Aarhus Universitet

Juli-December 2009: Videnskabelig assistent, Institut for Idræt, Aarhus Universitet

Marts 2006-Juni 2009: Ph.d.-studerende, Institut for Idræt, Aarhus Universitet

 

Videnskabelige kompetencer

Forskningsområder:

Det primære forskningsområde omfatter anvendelsen af effekten af den kliniske træningsfysiologi for forskellige patientgrupper. Mere specifikt har hovedfokus været på effekten af fysisk træning for neurologiske patienter og for patienter med multipel sklerose i særdeleshed. Forskningsfeltet omfatter også metodologiske studier, ligesom jeg har været involveret i en række reviews og meta-analyser af forskellige patientgrupper. Desuden omfatter forskningsfeltet undersøgelser der har beskæftiget sig med forskellige træningsmæssige, muskelmorfologiske og/eller neurale tilpasninger hos patienter med apoplexi, myasthenia gravis, parkinson, total hofte og knæalloplastik samt patienter med korsbåndsskader.

 

De hovedspørgsmål, som guider den igangværende forskning, er flg.:

1. Kan fysisk træning påvirke sygdomsudviklingen hos patienter med multiple sklerose og hvis det er tilfældet hvad er så de underliggende neuro-protektive mekanismer?


2. Hvilke mekanismer medierer de positive effekter som fysisk træning har på symptomer såsom depression, fatigue og spasticitet hos personer med multipel sklerose?


3. Kan fysisk træning medvirke til at optimere forløbet efter et sygdoms-attack hospersoner med multiple sklerose?


4. Hvordan kan fysisk træning gavne patienter med andre neurologiske sygdomme såsom Myasthenia Gravis, Perifer neuropati, diabetes neuropati, amyotrophic lateral sklerose og Parkinson, og hvad er de potentielt underliggende mekanismer?

 

Fagligt relevante kurser:

2015: Pædagogisk kursus for adjunkter, Aarhus Universitet

2016: Ph.d.-supervisionskursus, Aarhus Universitet

 

Videnskabelige og karrieremæssige gennembrud

Det primære forskningsområde omfatter forskning i multiple sclerose (MS), som er en kronisk sygdom i det centrale nervesystem. Man mente før i tiden, at motion kunne forværre symptomerne og trætheden hos patienter med MS, og derfor blev disse patienter frarådet motion. På basis af et omfattende litteraturstudie kunne vi dog konkludere, at denne opfattelse var forkert, og at forskellige former for moderat intensiv motion faktisk var gavnlig for patienterne. Derfor udarbejdede vi retningslinjer for brugen af motion ved MS baseret på den videnskabelige litteratur (Dalgas et al. Mult Scler, 2008;14(1):35-53). Vi har desuden vist, at selv intensiv progressiv styrketræning er mulig og fører til forbedringer i muskelstyrke, funktionel kapacitet, træthed, humør og livskvalitet hos MS-patienter (Dalgas et al. Neurology, 2009;73:1478-84 og Dalgas et al. Mult Scler, 2010; 16;4:480-90). I den første gruppe undersøgte vi træningsinducerede forandringer i muskelbiopsier fra MS-patienter og fandt, at skeletmuskler reagerede som hos raske individer på progressiv styrketræning på trods af reduceret neuralaktivering (Dalgas et al. Mult Scler, 2010;16(11):1367-76). Det viste sig desuden, at det neurale drive kunne forbedres markant efter styrketræning hos moderat angrebne MS-patienter, og det neurale drive nåede et niveau, der formodentlig kunne ligge tæt på det observerede niveau hos raske individer (Dalgas et al. J Neurol, 2013;260(7):1822-32). Vi har også set på motion og termosensitivitet hos MS-patienter. Termosensitivitet er et stort problem, som op mod 40 procent af alle MS-patienter oplever under motion. Vi har påvist, at forandringerne i kernetemperaturen er direkte forbundet med en stigning i symptomer, og at visse typer motion ser ud til at fungere bedre for MS-patienter, som er termosensitive. Det gav os mulighed for at forbedre den information, som denne undergruppe af patienter modtager. I øjeblikket er der stor fokus på en undergruppe af MS-patienter, der lider af såkaldt ”progressiv MS”, fordi der ikke findes behandlingsmuligheder for disse patienter. Disse patienter bliver derfor hurtigere invaliderede end de medicinerede ”attakvise” MS-patienter. Vores forskningsgruppe var den første, der i et pilotstudie undersøgte om udholdenhedstræning er brugbar for svært invaliderede patienter med progressiv MS. Patienterne var ikke længere i stand til at gå, men det var muligt at udføre siddende udholdenhedstræning (Skjerbæk et al. Mult Scler, 2013;19(7):932-40). Vores nyeste resultater vedrører effekten af længerevarende styrketræning. Et af formålene med dette studie var at undersøge, om motionkunne påvirke MS-sygdomspatologien, hvilket et af vore tidligere oversigtsarbejder har antydet måske er muligt (Dalgas et al. Ther Adv NeuroDis, 2015;5(2):81-95). Dette vil i givet fald have store behandlingsmæssige implikationer, da træning så vil udgøre en effektiv tillægsbehandling til den etablerede medicinske behandling. Data fra vores længerevarende træningsintervention bekræfter flere resultater fra vores tidligere undersøgelser (Kjølhede et al. 2015 Apr;21(5):599-611), og vi er nu de første, der ser på MRI-skanninger fra et motionsstudie af MS-patienter og  undersøger, om styrketræning kunne have en neuralt beskyttende effekt. I tillæg til longitudinelle motionsstudier har jeg desuden udarbejdet flere reviews og metaanalyser for at undersøge motions indflydelse på hyppige og ofte invaliderende MS-symptomer og -komorbiditeter, såsom depression (Dalgas et al. Eur J Neurol; 2015 Mar;22(3):443-e34), træthed (Andreasen et al. Mult Scler, 2011;17(9):1041-54), metabolisk syndrom (Wens et al. Mult Scler;19(12):1556-64) og kardiorespiratorisk fitness (Langeskov-Christensen et al. 2014; Sports Med, 2015 Jun;45(6):905-23).

 

Det andet forskningsområde omfatter effekten af fysisk træning hos ortopædiske patienter. Her har vi påvist, at styrketræning, der påbegyndes straks efter indsættelse af total hofteprotese (total hoftealloplastik), er både mulig og gavnlig for patienten i forhold til hurtigere muskulær og funktionel bedring efter operation (Suetta et al. J Appl Physiol, 2008;105(1):180-186). Vi har for nyligt afsluttet et stort motionsstudie, der undersøgte effekten af præoperativ styrketræning hos patienter med planlagt total knæ-artroplasti og også viste hurtigere postoperativ forbedring i muskelstyrke og funktionel kapacitet (Skoffer et al. Arthritis Care, 2016, in press). Sidst men ikke mindst har vi undersøgt patienter et år efter operation af forreste korsbånd,hvilket er det anbefalede tidspunkt for at genoptage sportsudøvelse. Vi fandt her, at muskelstyrke og funktionalitet var stærkt forbedrede, hvilket stiller spørgsmålstegn ved kriteriet ”tid siden operation” (Larsen et al. Hum Mov Sci, 2015 Feb;39:73-87).

 

Ledelseskompetencer og administrative opgaver (udvalgte)

Reviewer for flg. tidsskrifter:

Lancet Neurology (2013-), Neurology (2011-), Neurorehabilitation and Neural Repair(2012-), Nature Reviews Neurology (2012-), Multiple Sclerosis (2010-), Medicine (2014-), Neuroimage Clinical (2014), Journal of Sport Rehabilitation (2010-), Disability and Rehabilitation (2010-), Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (2010-), Journal of Neurology (2009-), Clinical Interventions in Aging (2009-), Advances in Physiotherapy (2011-), European Journal of Physiotherapy (2013-), Journal of Rehabilitation Medicine (2011-), Journal of Physical Activity and Health (2011-), Medicine and Science in Sports and Exercise (2011-), Journal of Sport Psychology (2011-), Clinical Rehabilitation (2012-), Contemporary Clinical Trials (2012-), European Journal of Neurology (2013-), Physical Therapy (2013-), CML Multiple Sclerosis (2013-), Journal of Neurological Sciences (2014-), PLOS ONE (2014-), Neuroimage: Clinical (2014-), Multiple Sclerosis Journal – experimental, translational and clinical (2015).

 

Desuden medlem af og reviewer for ”Faculty of 1000 medicine”, http://www.f1000medicine.com (2009-) samt reviewer af 14 projektansøgninger for internationale fonde/organisationer siden 2011.

 

Øvrige videnskabelige aktiviteter:

2015-: Medlem af Scleroseforeningens Sundhedsudvalg.

2015-2016: Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose (DAREMUS).

2014-: Genvalgt til bestyrelsen i RIMS og udpeget som sekretær.

2013: Initiativtager til videnskabeligt møde med paneldeltagere fra hele Europa med det formål at etablere et konsensusdokument omkring identifikation af litteraturhuller samt fremtidige forskningsprioriteter. Mødet afholdtes i Limerick, Irland.

2012-2013: Inviteret som deltager i nyt internationalt panel, der skulle skabe klarhed over hvilke forskningsområder inden for rehabilitering, der skal skabes fokus på i forhold til sclerosepatienter med progressivt sygdomsforløb.

2012-2014: Initiativtager til etablering af europæisk forskergruppe med interesse i ”multipel sklerose og fysisk træning”. Gruppen var etableret i regi af RIMS. Af gruppen udpeget som ansvarlig for udarbejdelse af nye konsensusanbefalinger vedr. fysisk træning til sklerosepatienter.

2012-2015: Udpeget af Sundhedsstyrelsen som styregruppemedlem i udarbejdelsen af kliniske retningslinier for fysioterapi og ergoterapi for patienter med multipel sklerose. Initiativet var led i kvalitetssikring af den indsats der ydes i praksissektor og kommuner.

2011-12: Medlem af styregruppe for nyt multicenterstudie udført i RIMS regi, omfattende ca. 15 europæiske centre.

2011-: Bestyrelsesmedlem af RIMS (Europæisk organisation, ”Rehabilitation In Multiple Sclerosis”, www.eurims.org (organiserer årlig konference, faglige møder, uddeler forskningsmidler samt laver forskningsprojekter).

2010-2012: Principal investigator i skandinavisk multicenterstudie lavet i samarbejde med medicinalfirmaet Biogen Idec.

2009-2011: Medlem af styregruppe for internationalt multicenterstudie i RIMS, SIG mobility regi. Desuden ansvarlig forstudiets gennemførelse i Danmark.

 

Videnskabelige selskaber:

·Medlem af ”Rehabilitation in Multiple Sclerosis”(RIMS)

·Medlem af Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed” (DASFAS)

 

Videnskabelige publikationer – resumé

·Peer-reviewede artikler: 61 (Første forfatter: 13, sidste forfatter: 19)

·H-index: 14 (JCR); 16 (Scopus); 20 (Google Scholar)

·Konference-abstracts: 42

·Editorials/Controversies: 3

·Letters: 3

·Bogkapitler:3

 

Se også http://pure.au.dk/portal/da/persons/ulrik-dalgas(2102ffe9-e66f-4d73-b757-78b5630fb6d6)/publications.html samt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalgas%20U[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26713665 for publikationsdetaljer.


Præsentationer på konferencer og møder

·Videnskabelige præsentationer: 30 (22 som “invited speaker”)

·Internationale videnskabelige præsentationer: 20 (16 som “invited speaker”)

·Populærvidenskabelige publikationer: 5

·Populærvidenskabelige præsentationer: 43

 

Se også http://pure.au.dk/portal/da/persons/ulrik-dalgas(2102ffe9-e66f-4d73-b757-78b5630fb6d6)/activities.html for detaljer om aktiviteter.


Nuværende forskningsbevillinger

1. ”Effekter af aerob træning på hjernens sundhed hos mennesker med multipel sclerose”

Støttet af: Aarhus Universitet, Jasha Fonden, Knud og Edith Eriksens Mindefond.


2. ”Hvordan påvirker henholdsvis styrketræning og balancetræning gangfunktion og fatigue hos patienter med Multiple Sclerose?”

Støttet af: VIA College Aarhus, Trygfonden.


3. ”Muskeltrætheds betydning for sklerosetræthed og fysisk funktionsevne”

Støttet af: Scleroseforeningen, Augustinusfonden.


4. “Outcome after arthroscopic treatment of patients in Horsens and Aarhus with Femoral Acetabular Impingement”

Støttet af: Horsens Sygehus.

 

Vejledning

· Ph.d.-bedømmer:3


· Ph.d.-hovedvejleder:2 (2 igangværende)


· Ph.d.-medvejleder:5 (4 afsluttet, 1 igangværende)


· Specialevejleder:22 (18 afsluttet, 4 igangværende)


· Bachelorprojekter:Ca. 40 for Idrætsstuderende fra Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 6 studerende fra fysioterapiuddannelsen i Aarhus, 3 studerende fra fysioterapiuddannelsen i Holstebro, 3 studerende fra fysioterapiuddannelsen i Odense og 1 studerende fra fysioterapiuddannelsen i Esbjerg.


·Internationale studerende: Ansvarlig for 4 ph.d.-studerendes og to postdocs forskningsophold i Danmark på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet, fra 2011-2016.


· Videnskabelige assistenter/postdocs: 4 fra 2013-2015.

 

Akademisk undervisning

Bachelor-/kandidatniveau:

2014-2016: Kursusansvarlig, ”Styrketræningens fysiologi”, Sektion for idræt, Aarhus Universitet

2012-2016: Underviser, ”Træning og sundhed”, Sektion for Idræt

2012-2016: Kursusansvarlig, ”Fysisk træning”, Institut for Idræt

2011-2016: Kursusansvarlig, ”Menneskets fysiologi”, Aarhus Universitet

2011: Underviser,”Idræt og sundhed”, 7. semester, Afdeling for Idræt

2010-2011: Underviser, ”Fysisk træning”, Institut for Idræt

2009-2016: Underviser, ”Arbejdsfysiologi”, 3. semester, Institut for Idræt

2008-2011: Øvelsesunderviser, ”Muskelfysiologi”, bacheloråret, Institut for Idræt

2008-2009: Underviser, ”Idrætsskader”, medicinstudiet, Aarhus Universitet

2008: Underviser, ”Menneskets fysiologi”, Institut for Idræt

2007: Underviser, ”Styrketræning”, bacheloråret, Institut for Idræt, Aarhus Universitet

 

Ph.d.niveau:

2015: Underviser på ph.d.-kurset ” First annual symposium on physical activity and human performance” afholdt af Aalborg Universitet. Titel på præsentation: ”Physical exercise in clinical populations - lessons learned from neurological and orthopaedic patients”.

2014: Underviser på ph.d.-kurset ”Exercise as medicine” afholdt af Center for Fysisk aktivitet og Sundhed, Rigshospitalet, København. Titel på præsentation: ”Exercise in neurological diseases – exemplified by multiple sclerosis”.

2012: Underviser på ph.d.-kurset “Rehabilitering”. Graduate School of Health Sciences, Aarhus Universitet. Titel på præsentation: ”Muskelfysiologi og testning af muskelstyrke”.

2011: Forskningsseminar/sommerskole for kommende og indskrevne ph.d.-studerende samt deres vejledere indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og neurologien i Region Syddanmark. SDU. Titel på præsentation:” From PhD idea to Post.doc.- basic considerations, challenges and recommendations”, Hindsgavl.