Torben Clausen

Curriculum Vitae

                                                                                                                               

 

                                                                                    

                                                            CURRICULUM VITAE

  

Torben Clausen, født 30/6 1937 i Århus

 

Uddannelse:

  

1956:                   Student, Aarhus Katedralskole           

 

      1963:                           Cand. med., Aarhus Universitet. ECFMG examination (giver adgang til udøvelse af lægegerning i USA og Canada).

1972:                   Dr. med., Aarhus Universitet

      1960-2001:    Isotopkursus ved United Kingdom Atomic Energy Research Establish­ment, U.K. Postgraduate kurser i medicinsk statistik, matematik og medicinsk fysik. UNESCO-Kursus i membranbiofysik, Universite­tet i Hom­burg/­Saar. Uddannet i forsk­nings­meto­dik og transport­fysiologi, Institut de Biochi­mie Clinique, Geneve. Postgraduate kurser i pædagogik, powerpoint og PC, Aarhus Univer­sitet.

     

Ansættelser:

 

1963-64:                            Årskandidat ved Med. Afd. M, Aarhus Kommunehospi­tal

1964-67:                            Amanuensis ved Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet

1967-68:                            Fellowship ved Institut de Biochimie Clinique, Geneve

1968-79:                            Lektor ved Fysiologisk Institut, Aarhus Univer­sitet

1975:                   Forskningsstipendium ved Dep. de Physio­logie, G­e­n­eve

1979-                   Professor i fysiologi, Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Andre hverv:

 

      1969-                           Vejleder for 20 yngre danske og udenlandske forskere og 18 studenter på Fy­siolo­gisk Institut, Aarhus Uni­ver­sitet, heraf 3 til disputatsniveau, 5 til Ph. D., 10 til cand. scient. speciale. Har instrueret et stort antal danske og udenlandske gæsteforskere i laboratoriets metoder, som nu anvendes i mange lande.

Deltaget i samtlige af instituttets under­vis­nings­aktivite­ter for medicin­ske studen­ter. Regelmæssigt underviser ved postgradu­ate kurser i isoto­pteknik, t­r­a­n­s­p­o­r­tfy­sio­logi, ga­stro­enterolo­gi, metabolisk regu­lation, vand- og saltbalance, forsk­-

nin­gsmeto­dik, biomedicin, ma­nu­sk­ript­ud­form­ning, datadokumentation og viden­ska­belig ure­de­lig­hed i Århus, Odense og København, p.t. ca. 10 forelæsninger om året.

Bedømmer af 21 disputatser og 11 Ph. D. afhandlinger i Skan­dinavien, Holland og Australien.

Medvirket i bedømmelsen af mange adjunkt-, lektorat-, do­cent- og pro­fes­sorats­stil­linger i Kø­benhavn, Oslo, Århus, Canada og Australien.

              Arrangør eller medarrangør af 47 internationale møder, sympo­sier, og kon­gresser, 10 kurser og ca. 200 workshops og seminarer indenfor mit fagområde.

I 5 perioder medlem af Fysiologisk Instituts be­styrelse.

                            I 1985 rådgiver for WHO Task Force om Regulation of Hu­man Fertili­ty,

Nan­jing, Ki­na.

Bedømmer af ansøgninger for Statens Naturvidenskabelige Forsknings­råd, Aar­hus Universitets Forskningsfond samt for diverse offentlige fonde og universite­ter i U.S.A., Australien, Canada, New Zea­land, Singa­pore, Hongkong, EEC, NATO, Olympic Committee.

 

  

1968-                   Regelmæssigt re­ferent for følgende tidsskrifter: 

Am. J. Phy­siol., J. Appl. Phy­siol., J. Physiol. (London), Euro­pean J. Phy­siol., Acta Physiol. Scan­d., Bi­o­chim. Bio­phys. Acta, J. Gen. Physiol.

Ad hoc referent for følgende:

Phy­siological Reviews, Circula­tion, Na­ture, J. Clin. In­vest., Ana­ly­ti­cal Bi­oche­mi­stry, Brit. J. Phar­ma­col., Phar­ma­col. & Toxico­logy, Acta Endo­crinolo­gica,  Clinical Scien­ce, Dia­be­tes, Dia­beto­lo­gia, Bi­op­hysi­cal J., Exp. Cell Re­se­arch, Mole­cu­lar Pha­rma­col., Sca­nd. J. Clin. Lab. In­vest., J. Memb­rane Biol., FEBS Let­ters, Euro­pean J. Phar­ma­col., Euro­pean J. Clin. In­vest., J. Ne­uro­chemi­stry, Mus­cle and Ner­ve, J. of En­do­cri­nology, J. of Inter­nal Me­dicine, Life Sci­en­ces, Brit. J. of Nutri­tion, Sports Me­dicine, Canadian J. of Physiology and Pharmacology, J. Vet. Medicine, Ugeskrift for Læger, Epilepsy Research.,

J. Comp. Phy­siol., ­Comp. Biochem. & Phy­siol. Molecular Membrane Biology, Bibliotek for Læger

  

1981-86                             Formand for Jydsk Biologisk Selskab

1979-90                             Medredaktør for Cell Calcium

1992-                   Medredaktør for Acta Physiol. Scand.

1992-00                             Medredaktør for Physiological Reviews

1996-                   Advisory editor for J. Gen. Physiology

2000-03               Medredaktør for News in Physiological Sciences

2003-                   Consultant editor for Experimental Physiology, Cambridge

 

      1989-                           Medlem af Novo Nordisk Fondens Læge- og Naturviden­skabelige komi­te (indtil 1999), be­styrel­serne for Margrethe Møller Fonden, O. J. Rafaelsen Fon­den og Niels Schw­artz Sør­ensens Le­gat. Med­lem af styrings­gruppen for Nordisk Fore­ning for Fysio­logi, st­yri­ngs­­guppen for For­skning­scen­ter for Biom­embraner, Dis­putats- og Forsk­ni­ngs­ud­valget ved Det Sund­heds­videnska­belige Fakultet, Aar­hus Universi­tet (1989-) og Det Sund­heds­viden­skabe­lige Fors­knings­råds Udvalg Ved­rørende Vi­den­skabe­lig Ure­de­lig­hed (1991-1994).

1996-99                             Medlem af NOVO Nordisk Fondens Priskomite

1996-01                             Medlem af bestyrelsen for Optræ­ningscen­teret i Karlslunde

1996-                   Formand for Helga & Peter Kor­ning´s Fond

1991-                   Medlem af Academia Europaea og American Physiological Society

1994-                   Medlem af Physiological Society, U.K.

 

 

 

Videnskabeligt arbejde:

206 originalarbejder og reviews, 17 siden 2007. Sammenlagt citeret ca. 8700 gange indtil 1. april 2013. H-Factor: 54. Ca. 130 inviterede f­o­re­l­æ­sni­n­ger og semi­narer i 21 lande. For­skni­ngs­om­råder: Regu­la­tion af iontransport i mu­skel­væv. Ion­trans­portens be­tydning for muskel­funk­tion, udtrætning og celleintegritet hos dyr og mennesker. Projekterne omfatter også undersøgelser af patienter med hjerte- og mu­skelsyg­domme samt vand- og salt-forstyrrelser.

     Leder på Fysiologisk Institut en forskergruppe omfattende 12 personer og samarbejder med ca. 15 kolleger på Fysiologisk Insti­tut, andre insti­tutter og hospi­taler i Århus, Kø­ben­havn og udlandet.