Aarhus University Seal

Steen Christensen

Associate professor emeritus

Supervision:

 

Ph.D. Students:

Tillie Malene Madsen, 2018: Vertical, closed-loop ground source heat pump systems: An evaluation of their performance and potential on the Danish market.

Rasmus Rumph Frederiksen, 2018: Surface-groundwater interaction - elements of the hydrograph on a hill island.

Nikolaj Kruse Chrisensen, 2016: Hydrological and geophysical test-bench modeling.

Troels Norvin Vilhelmsen, 2012: Modeling groundwater flow  in geological complex areas using local grid refinement, combined parameterization methods, and joint inversion.

Theis Sejer Andersen, 2010: Geology and groundwater flow in buried valleys.

Jan Jeppesen, 2010:
Quantitative hydrological effects of urbanization and stormwater infiltreation in Copenhagen, Denmark.

Søren Erbs Poulsen, 2009:
Hydrogeology and hydrodynamics of a barrier aquifer.

Jesper Heidemann Langhoff, 2005:
Ground water surface water interaction with focus on streams on alluvial plains in West-Jutlkand, Denmark.

Dorte Dam, 2002:
Incorporation of geophysical data in parameter estimation of groundwater flow models.

Thomas Nyholm, 2000: Stream-flow depletion caused by groundwater abstraction near alluvial streams.

Ulla Lyngs Ladekarl, 2000: Soil moisture, evapotranspiration and groundwater recharge in forest and heathland. (Co-supervision)

Bo Elberling, 1996: Oxygen gas transport and consumption in the undaturated zone. (Co-supervision)

 

M.Sc. students:

Anne Knust, 2020: Mapping of aquifers and their connectivity at Østerby waterworks (Tranbjerg) by interpretation of lithological logs, hydraulic tests and groundwater modelling.

Sergei Buyevich Olsen, 2020: Hydrologisk modellering af vandbalancen og grundvandsdannelsen i oplandet til Javngyde Bæk.

Mette Green Engsig, 2017: En regional grundvandsmodel for et område omkring Hornslet kalibreret med fokus på byudviklingsområdet Lokalplan nr. 391 i Syddjurs Kommune.

Marcos José Luis Fernández, 2017: Numerical Modelling of the Solar and Borehole Thermal Energy Storage (BTES) expansion at Brædstrup District heating plant.

Thomas Ljungberg, 2016: Dynamiske grundvandsmodeller for Rønland og Cheminovas gamle fabriksgrund.

Linda Tarp Iversen, 2016: Vurdering af sæsonafhængig indvindings
betydning for hydrologien omkring Ristrup
kildeplads.

Charlotte Drammelsbæk Sørensen, 2016: Vurdering af interaktionen mellem grundvand og overfladevand i oplandet for Knivsbæk, Sigbæk og den nedre del af Abild Å.

Mads Schmidt Christensen, 2016: A FFT and Principal Component Optimization of the Bayesian Geostatistical Inverse Method; Implementation and a Case Study.

Jing Xie, 2015: Ground water and surface water interaction for the Knivsbæk catchment.

Adéla Stoklásková, 2015: Testing predictive capability of a groundwater model calibrated on basis of various data sets.

Martin Hoeck Andersen, 2014: Optimization of well fields of waterworks.

Emeline Alice Adeline Lestand, 2013: Interaction of surface water and groundwater in the Vorgod hill island catchement.

Toke Højbjerg Nielsen,2013: Processing and joint inversion of SNMR (Surface Nuclear Magnetic Resonance), TEM (Time-domain Electromagnetic Method) and aquifer test data for hydrogeological investiagations.

Bo Kempel Christensen, 2013: Undersøgelse af overflade- grundvand interaktionen i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Grynderup Sø.

Nikolaj Kruse Christensen, 2012: Evaluation of the potential for peophysics to reduce the uncertainty of groundwater model predictions.

Anders Pytlich, 2011: Analysis of hydraulic conductivity variation along a profile at groyne 44.

Laila Bruun, 2009:
Nuværende og fremtidig grundvandsstrømning ved Cheminovas tidligere fabriksgrund på Harboøre Tange - Gorventet indflydelse fra deponering af havneslam.

Jesper Strandgaard Mortensen, 2008:
Opstilling af grundvandsmodel for området nord for Høfde 42 på grundlag af indsamlede geofysiske, hydrologiske og kemiske data.

Anders Juhl Kallesøe, 2008:
Begravede dale i relation til grundvandsmodellering - et studie af kvartære begravede dale i Give indsatsområde.

Troels Norvin Vilhelmsen, 2008: Opfølgning og refortolkning af grundvandsmodel for Ristrup kildeplads.

Trine Hoeks, 2007: 3D-kortlægning af hydraulisk ledningsevne på Rønland ved brug af slugtests og grundvandsmodellering.

Anni Lassen, 2007:
Vurdering af kilder til arsen i grundvandet i Brabranddalen.

Søren Erbs Poulsen, 2006: Numerical modeling of flow to a well in a water table aquifer considering delayed drainage.

Jette Delendorf, 2006: Kvantificering af grundvandsopsivningen gennem vandløbsbunden ved brug af orthofotos og en geomorfologisk parameter - et feltstudie i Karup å systemet.

Helle Jusjong Blæsbjerg, 2006: Opstilling af grundvandsmodel for Ristrup kildeplads ud fra geologiske og geofysiske data samt kalibrering ved hydrologiske og hydrauliske data.

Helle Pernille Hansen, 2005: Opstilling af geologisk model og 3D grundvandsmodel for Rønland.

Martin Reinier Nauta, 2005: Studie af en ådals hydrogeologi ved hjælp af georadar og mikrologs.

Carsten Hvenegaard Petersen, 2004: Estimering af parametre for den umættede zone i Karup Å oplandet ved invers kalibrering.

Mads Mølgaard, 2004: Opstilling af hydrogeologisk model for øvre Karup Å opland.

Lars Ernst, 2004: Undersøgelse af hydrauliske og vandkvalitetsmæssige vekselvirkninger mellem Tude Å magasinet og grønsandskalken ved Sønderupnørre. 

Gitte Ågaard Hollenbo, 2004: Opstilling og sammenligning af to hydrogeologiske modeller for Hadsten-området.

Ulrik Lau Holm-Nielsen, 2004: Estimering af den rumlige resistivitetsfordeling med henblik på forbedret hydrogeologisk modellering.

Kristiane Østergaard Jensen, 2003: Geofysiske og hydrogeologiske undersøgelser i oplandet til Gjern Å
.
Karina Jensen, 2003: Hydrogeologisk undersøgelse af et kildefelt med lækage. 

Jan Jeppesen, 2002: Opfølgning på Als-modellen fra 1986 - geopstilling, kalibrering og validering af en grundvandsmodel over Als.

Rasmus Rønde Møller, 2003: Model for vandbalance og grundvandsstrømninger i et vådområde i den nedre del af Gjern Å's grundvandsopland.

Christian Ocksen Jensen, 2002: Bestemmelse af den hydrauliske konduktivitet for lavmose tørv.

Holger Strøm, 2001: Forkastningers indflydelse på grundvandsstrømning - illustreret ved en stationær grundvandsmodel over Monti Lattari området, Syditalien.

Søren Andresen, 2000: Undersøgelse af forsinlket afdræning i et øvre grundvandsmagasin på hedesletten.

Rolf Johnsen, 2000: Hydrogeologisk kortlægning af et grundvandsmagasin på den Østjyske Israndslinie.

Rikke Rahbek Jensen, 2000: Dynamisk grundvandsmodellering i et kalkmagasin mellem Thisted og Hanstholm.

Iben Kirchberg Nilsson, 2000: Deloplandes afstrømningsbidrag til afstrømningsmønstret i Haller Å.

Lisbeth C. Jepsen, 1999: Arealanvendelsens betydning for grundvandskvaliteten belyst ved grundvandsmodellering i Hald Sø-området.

Claus Holst Iversen, 1999: Hydrogeologisk grundvandsmodellering og stoftransport i en kalkaquifer nord for Randers.

Jesper Madsen & Michael Rosenberg, 1998: Hydrogeologisk grundvandsmodellering af et kalkmagasin i det nordvestlige Thy.

Vivi Kjær, 1998: Evaluering af hydrogeologiske modelprincipper.

Rasmus Bærentzen, 1997: Opstilling og kalibrering af en hydrogeologisk model af dele af Karup Å og Tange Å - med særlig fokus på området omkring Haller Å, Voer Strøm og Hauge Sø.

Michael Quist, 1997: Hydrokemisk studie af det overfladenære grundvand langs vandløb i Gjern Å's opland.

Jan Wodschow Larsen, 1995: Samspillet mellem geologi, afstrømning og grundvandsressourcer i Brede Å-systemet.

Kurt Møller, 1994: Hydrogeologske undersøgelser i oplandet til Gjern Å.

 

Master in Geoscience:

Else Marie Østergaard: Undersøgelse af True Skov som mulig udvidelse af Lyngby kildeplads.