Aarhus University Seal

Rasmus Due Nielsen

Trækfuglebestande i de danske fuglebeskyttelsesområder, 2004 til 2017

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

I denne rapport beskrives resultater af overvågningen af trækfugle i de 80 af Danmarks fuglebeskyttelsesområder, hvor én eller flere trækfuglearter indgår i områdets udpegningsgrundlag fra 2012. I alt 33 andre fuglebeskyttelsesområder, der i 2012 alene blev udpeget for ynglefugle samt 12 nye fuglebeskyttelsesområder, der blev udlagt i 2018, er også medtaget i rapporten. Seks af disse behandles mere udførligt, mens de resterende 39 omtales summarisk i et appendiks. I rapporten gives en oversigt
over internationale 1 %-bestandskriterier og præsenteres grundlag for og beregninger af nationale 1 %-bestandskriterier for vandfugle samt enkelte andre arter, hvor det er muligt at opgøre sådanne. For de udførligt behandlede fuglebeskyttelsesområder gives et kort over områdets udstrækning, en tabel med det aktuelle udpegningsgrundlag for trækfugle og en gennemgang af datagrundlaget for det enkelte område, der kan være meget forskelligt fra lokalitet til lokalitet. Resultater af tællinger fra 2004 til 2017
sammenfattes i tabeller per område og kommenteres. Her er der lagt vægt på i) arter, der overstiger (inter-)nationale 1 %-bestandskriterier, ii) ansamlinger af 20.000 vandfugle samt iii) forekomster i perioder hvor fuglearterne er særligt følsomme (fx under svingfjersfældningen og i isvintre). Uddybende kommentering sker i de tilfælde hvor arter som indgår i udpegningsgrundlaget ikke længere synes at forekomme i væsentlige antal i området, hvilket kan skyldes fx problemer med negative effekter af eutrofiering på levesteder for enkeltarter, eller arternes ændrede udbredelsesmønstre.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages308
ISBN (Print)978-87-7156-421-1
Publication statusPublished - 19 Sept 2019
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number148

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 166858777