Aarhus University Seal

Rasmus Due Nielsen

Fugle 2012-2017: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Links

I denne rapport fremlægges resultaterne af overvågningen af fugle i NOVANA for årene 2012-2017. Endvidere beskrives langtidsudviklinger for overvintrende bestande af knopsvane, ænder og blishøne tilbage til 1960’erne og for gæs og gulnæbbede svaner til 1980’erne. Rapporten er i den forbindelse dokumentation for de optællingsdata der er lagt til grund for afrapportering af bestandsudviklinger for fugle i forbindelse med 2019 Artikel 12 afrapporteringen vedr. Fuglebeskyttelsesdirektivet for så vidt angår fuglearter, der er omfattet af NOVANA-programmet. Den nationale overvågning har omfattet ynglefugle samt rastende og overvintrende fugle omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet. I overvågningen har indgået et specielt program for Vadehavet i henhold til det Trilaterale Vadehavssamarbejde.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages264
Publication statusPublished - Dec 2019
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number314

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 190864755