Morten Winther

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi for luftforurening

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  • Department of Policy Analysis
EU fremsatte i 2005 en temastrategi for luftforurening og et direktivforslag om luftkvalitet. EU har udarbejdet en konsekvensvurdering af strategien, som viser en årlig gevinst for Danmark som langt overstigninger omkostningerne ved implementering. En nærmere analyse for Danmark viste, at EU Kommissionens vurdering var behæftet med en del unøjagtigheder. Analysen viste at Danmark med stor sandsynlighed vil kunne opfylde kravene til udslip af ammoniak og kravene vedr. koncentration af partikler i luften. For udslip af svovl, opløsningsmidler og partikler er det ikke muligt at sige, om Danmark vil kunne opfylde de foreslåede udslipslofter, medens det for kvælstofoxider er klart nødvendigt at foretage yderligere indgreb. Overslag over Danmarks omkostninger og gevinster ved at opfylde strategien er i samme størrelsesorden, som EU Kommissionens estimat. Analysen beskræfter at omkostningerne ved forslaget er væsentligt mindre end gevinsterne.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages90
ISBN (Print)978-87-7772-938-6
ISBN (Electronic)1600-0048
Publication statusPublished - 1 Jun 2006
SeriesFaglig rapport fra DMU
Volume586

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12551981