Kirsten Beedholm

Associate Professor

Kontaktinformation
Kirsten Beedholm
Institut for Folkesundhed - Sektion for Sygepleje
Aarhus Universitet
Høegh-Guldbergs Gade 6A, bygning 1633
DK-8000 Aarhus

Mail: kbe@ph.au.dk
Telefon + 45 2047 5824
AU-profil: http://pure.au.dk/portal/da/kbe@sygeplejevid.au.dk

Uddannelser
2003: Ph.d., Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet
1988: Cand.phil. i litteraturhistorie, Aarhus Universitet
1981: Sygeplejerske, Aarhus Amts Sygeplejeskole

Ansættelser (udvalgte)
2011-: Adjunkt og lektor (2015) ved Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
2008 – 2010: Chefkonsulent ved VIA University College
2006 – 2010: Ekstern lektor ved Afdeling for Sygepleje, Aarhus Universitet
2004 – 2007: Faglig koordinator ved Master of Health Science, Nursing. Deakin University og Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
1999 – 2013: Ekstern lektor ved Master of Health Science, Nursing. Deakin University og Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
1995 – 2007: Underviser på Viborg Sygeplejeskole
1989 – 1995: Litteraturkritiker, Aarhus Stiftstidende og STANDart; Underviser og konsulent, FOF Randers, Skoleleder, LOF Hadsten; Aftensygeplejerske, Plejehjemmet Helse, Hadsten; Konsultationssygeplejerske, Lægerne Bjarkesvej, Hadsten; Hjemmesygeplejerske, Hadsten Kommune

Videnskabelige kompetencer
Forskningsområder:
Sundhedsteknologier - tilsigtede og utilsigtede konsekvenser

Vedrører såvel konkrete teknologiske hjælpemidler som organisatoriske, pædagogiske og ledelsesmæssige styringsteknologier, der udvikles som led i sundhedsvæsenets tilpasning til konkurrencestatens vilkår. Generelt er jeg optaget af at forstå og forklare såvel tilsigtede som utilsigtede konsekvenser af de undersøgte teknologier. Aktuelt arbejder jeg f.eks. med ’Det brugerinddragende hospital’ og betydningen af sundhedsprofessionelles dannelse og værdier for, hvordan patientinvolvering forestås og praktiseres af forskellige sundhedsprofessionelle grupper. Metodisk arbejder jeg primært med konstruktivistiske tilgange som diskursanalyse og aktør-netværks-teori. Teoretisk arbejder jeg med mange forskellige teorier, der kan bidrage til at indfange menneskers handlinger og analysere dem som sociale praksisser, der er indlejret i historiske, institutionelle eller samfundsmæssige kontekster.

Metodekritik og –udvikling
Vedrører udvikling og kritisk diskussion af kvalitative metoder, der kan indfange og analysere menneskers handlinger (herunder talehandlinger) som indlejrede i historie og samfundsmæssige kontekster. Jeg er specielt optaget af traditionen fra de franske epistemologer og disses arvtagere – f.eks. sociologen Pierre Bourdieu og videnshistorikeren Michel Foucault – samt de mange nulevende forskere, som har ført disses tanker videre – f.eks. Norman Fairclough og Nicolas Rose.

Ledelseskompetencer og administrative opgaver (udvalgte)
Organisatoriske hverv:
2015-: Koordinator for valgfag på De sundhedsfaglige Kandidatuddannelser.
2015-: Medlem af Studienævnet for De sundhedsfaglige Kandidatuddannelser.
2015: Medlem af arbejdsgruppen vedrørende arbejdsvægtning (afsluttet).
2014: Arbejdsgruppe vedrørende fælles studieordning for De sundhedsfaglige Kandidatuddannelser (afsluttet).
2013-: Medlem af Institutforum, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
2013: Ansvarlig for optagelse og formidling af introduktionsvideoer til sektionens udbud af valgfag i efteråret 2013. (Afsluttet)
2012-2013: Projektdeltager i projekt ”Mobil Video On Demand (VOD) Kuffert til undervisere” på Health nedsat af prodekan Berit Eika.
2011-12: Koordinator for ph.d.-seminarer i Sektion for Sygepleje – herunder tilrettelæggelse af indhold i samarbejde med professor Marit Kirkevold.
2012-: Repræsentant for Institut for Folkesundhed/Sektion for sygepleje i VIAs ”Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen”.
2012: Ansvarlig for udvikling og implementering af nyt kursus (Kursus 4, Sygepleje og samfund) på Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Århus efter ny studieordning.
2011-12: Repræsentant for AU, Sektion for Sygepleje i styregruppen for projekt under DSR Region Midt: Projekt Fagudvikling.
2011-12: Medlem af arbejdsgruppe vedrørende udbud af valgfag på Kandidatuddannelsen i sygepleje.

Bedømmelsesarbejde:
2016-: Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg, Aarhus Universitet.
2015: Formand for adjunktbedømmelsesudvalg, Aarhus Universitet.
2014: Medlem af bedømmelsesudvalg for docent ved VIA UC.
2014-: Beskikket censor ved Censorkorpset for Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede
uddannelser.
2012-: Academic assessment på ph.d.-ansøgninger til forskerskolen ved Health AU.

Peer reviewer:
•Contemporary Nurse (2014 -)
•Gjallerhorn – Tidsskrift for professionsuddannelser (2013-)
•Journal of Advanced Nursing (2013-)
•Klinisk Sygepleje (2011-)
•Nursing Philosophy (2016-)
•Praktiske Grunde - Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab (2012-)
•Scandinavian Journal of Caring Science (2005-)
•Vård i Norden (2009-)

Videndeling og forskningsnetværk:
•Medlem af Programgruppen for Forskningsprogrammet Patientinvolvering under ledelse af professor Kirsten Lomborg.
•Initiativtager til og leder af forskningsgruppen ”Borger, institution, samfund og patient (BISP). Ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af møderækker og temadage.
•Medlem af det nordiske netværk for Foucaultforskning, Subjektet, makt og viten – om å tenke med Michel Foucault.
•Initiativtager til og medlem af Nordisk Netværk for konstruktivistiske tilgange til sygeplejeforskning
•Medlem af Hexis – Forum for samfundsvidenskabelig forskning.
•Medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.

Videnskabelige publikationer – resumé
27 forskningspublikationer siden 2001.

Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/kirsten-beedholm(17104b38-0b79-4815-8338-6a1e2de650cf)/publications.html for detaljer.

Vejledning
Ph.d.-vejledning:
2016-: Jeppesen KH, ML Jakobsen, MJ Jørgensen, K Beedholm. Forandringsledelse i forbindelse med implementering af patientinvolvering.
2014-: Andersen A B, Kolbæk R, Beedholm K, Frederiksen K. Collaboration across Sectors. A study of inter-sectoral collaboration on joint clinical pathways

Undervisningsopgaver
Kursusledelse, undervisning og vejledning:
Ca. 20 års erfaring med undervisning og uddannelsestilrettelæggelse, heraf ca. 10 år i universitetsregi.