Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Laursen

Kriterier for gunstig bevaringsstatus: Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

  • Department of Wildlife Ecology and Biodiversity
Natura 2000-netværket i Danmark består af 254 områder udpeget i henhold til EF-habitatdirektivet og 112 områder i henhold til EFfuglebeskyttelsesdirektivet, som sammen med de 27 områder, der er udpeget i henhold til Ramsar-konventionen, kaldes internationale beskyttelsesområder. For disse områder gælder det generelt, at de skal medvirke til at sikre og beskytte forskellige dele af naturen og den biologiske mangfoldighed både på nationalt og europæisk plan ved at fastholde eller genoprette 'gunstig bevaringsstatus' for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. Skov- og Naturstyrelsen, der forestår udarbejdelsen af retningslinier for opstilling af bevaringsmålsætninger for de internationale beskyttelsesområder, har anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om at udarbejde faglige kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet, og for fugle omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet. Kriterierne skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af bevaringsmålsætninger for både arter og naturtyper, for naturplanlægning og for overvågningsprogrammer til vurdering af naturtypernes og arternes bevaringsstatus. Rapporten henvender sig derfor i første række til myndigheder og organisationer, som arbejder med overvågning, beskyttelse og forvaltning af den danske natur. I kapitel 3 er der angivet kriterier for gunstig bevaringsstatus på såvel nationalt som lokalt niveau for de 51 terrestriske og limniske naturtyper, der er omfattet af EF-habitatdirektivets Bilag I, og som forekommer i Danmark. De marine typer er behandlet i en selvstændig rapport. Hvert kriterium er knyttet til indikatorer, der alle kan relateres til de tre overordnede områder, som habitatdirektivet kræver opfyldt for at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyperne. De tre overordnede områder er: 1) areal og udbredelsesområde, 2) struktur og funktion samt 3) karakteristiske arter. I kapitel 4 er der angivet kriterier for gunstig bevaringsstatus på såvel nationalt som lokalt niveau for 36 arter, som er omfattet af EF-habitatdirektivets Bilag II. Arterne er fordelt sig på pattedyr, padder, fisk, dagsommerfugle, guldsmede, biller, mosskorpioner, snegle, muslinger, karplanter og mosser. På nationalt niveau er der angivet kriterier for samlet størrelse af bestande og levesteder samt for udbredelsesområde, mens kriterier på lokalt niveau omhandler størrelse af den enkelte bestand og det enkelte levested samt levestedets beskaffenhed. I kapitel 5 er der angivet kriterier for gunstig bevaringsstatus for 74 arter og underarter af fugle, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. For 68 arter er der udarbejdet kriterier for gunstig bevaringsstatus på såvel nationalt som lokalt niveau, mens der for seks arter under indvandring, som endnu ikke har ynglet regelmæssigt i Danmark over en 12-årig periode, alene er angivet foreløbige bevaringsmålsætninger på lokalt niveau. Kapitel 5 omfatter 41 arter af ynglefugle, som er nævnt i Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I, og 37 arter og underarter af regelmæssigt tilbagevendende trækfugle. På nationalt niveau er der angivet kriterier for samlet størrelse af bestande og levesteder samt udvikling af udbredelsesområde, mens kriterier på lokalt niveau omhandler antallet af fugle i det enkelte område, levestedets størrelse og dets beskaffenhed. Fugle omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages460
Publication statusPublished - 2003
SeriesFaglig rapport fra DMU
Volume457

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 12508730