Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jacob Sterup

Danmarks ynglebestand af skarver i 2021

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Documents

Ved den årlige optælling af ynglende skarver i Danmark i 2021 blev der registreret
31.032 par. Dette svarer til en tilbagegang på 4,6 % i forhold til året før. Siden 2014
har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par. I to
regioner var der større ændringer i antallet af ynglende skarver fra 2020 til 2021. Der
var således en tilbagegang i det nordlige Kattegat på ca. 700 reder (18 %) og på ca.
1.200 reder (13,5 %) i Smålandsfarvandet. I de øvrige regioner var der kun mindre
ændringer. Efter en stor stigning i antallet af skarvkolonier i 2020, faldt antallet i 2021
med 8 kolonier fra 91 til 83. Der blev i 2021 fundet 4 nye kolonier, mens 12
ynglelokaliteter blev forladt. Landets største koloni var fortsat Stavns Fjord på Samsø
med 2.428 reder, mens yderligere syv kolonier var på over 1.000 reder. Den stigende
bestand af havørne i Danmark påvirker en del af skarvkolonierne. I nogle af
kolonierne resulterer havørnenes optræden i nedsat ynglesucces og forsinkelse i
forårets ynglestart for skarverne. Forvaltende tiltag (regulering) blev i 2021 foretaget i
18 kolonier og omfattede i alt 3.999 skarvreder, svarende til ca. 12,9 % af bestanden. I
11 af kolonierne foretog Naturstyrelsen reguleringen, mens den blev udført af private
lodsejere i 6 kolonier. Reguleringstiltagene omfattede primært oliering af æg samt
fjernelse af reder.
Original languageDanish
PublisherDCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages40
ISBN (Print)978-87-7156-655-0
Publication statusPublished - Dec 2021
SeriesTeknisk rapport
Number226
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number226

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 229453159