Aarhus University Seal

Jacob Sterup

Danmarks ynglebestand af skarver i 2019

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Links

Ved årets optælling af ynglende skarver i Danmark i 2019 blev der registreret 30.469 par. Dette svarer til en tilbagegang på 3,9 % i forhold til året før og en samlet tilbagegang på 8,2 % over de seneste to år. Bestanden har dog været forholdsvis stabil siden 2014. Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2019 var i Vestjylland med en fremgang på 20 %, mens der i de fleste andre regioner var tilbagegang. Der blev registreret i alt 70 skarvkolonier i 2019, hvilket er 6 færre end i 2018. Landets største koloni var Stavns Fjord på Samsø med 2.488 reder, og i alt var der 8 kolonier med over 1.000 reder. Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadig større påvirkning af skarvkolonierne, og der blev i 2019 set adskillige eksempler på, at forekomst af havørne kan medføre nedsat ynglesucces, forsinkelse af ynglesæsonen og opgivelse af kolonier. Forvaltende tiltag (regulering) blev i 2019 foretaget i 14 kolonier og omfattede i alt 3.858 skarvreder, svarende til ca. 13 % af bestanden. Desuden blev der nedlagt i alt omkring 200 skarver ved 2 kolonier. I 9 af kolonierne foretog Naturstyrelsen reguleringen, mens den blev udført af private lodsejere i 5 kolonier. Reguleringstiltagene omfattede primært oliering af æg og fjernelse af reder.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages40
ISBN (Print)978-87-7156-426-6
Commissioning bodyMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - Sept 2019
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number149

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 173221362