Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jacob Sterup

Danmarks ynglebestand af skarver i 2018

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Links

Ved årets optælling af ynglende skarver i Danmark blev der registreret 31.605
ynglepar. Ynglebestanden var således faldet 4,8 % i forhold til 2017, men bestanden
har dog været ret stabil siden 2014. Der var 76 kolonier, hvilket er 4 færre end i 2017.
I forhold til 2017 var der i 2018 markant tilbagegang i Vestjylland og Sydøstdanmark,
mens der var fremgang i det sydvestlige Kattegat omkring Lillebælt/Fyn og i det
nordlige Sjælland. Der blev foretaget forvaltende tiltag i 18 kolonier. I 9 af kolonierne
forestod Naturstyrelsen selv tiltagene, mens Naturstyrelsen i de øvrige 9 kolonier
havde givet private lodsejere tilladelse til at gennemføre regulering. I alt blev 4.249
reder udsat for indgreb, som i langt de fleste tilfælde bestod i oliering eller prikning af
æggene. Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016 og 2017, men
over niveauet for årene 2010-2015.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages40
ISBN (Electronic)978-87-7156-354-2
Publication statusPublished - 4 Sep 2018
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number125

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 135136901