Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans Estrup Andersen

Landovervågningsoplande 2015: NOVANA: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Landovervågningsprogrammet udføres i 6 små landbrugsdominerede oplande.
Interviewoplysninger om landbrugspraksis viser, at der igennem overvågningsperioden er en markant bedre udnyttelse af husdyrgødningen.
Modelberegninger baseret på oplysning om landbrugspraksis viser, at
kvælstofudvaskningen for det dyrkede areal er reduceret med 43 % fra 1990 til 2003. Herefter er udvaskningen nogenlunde på samme niveau, dog med noget lavere niveau i 2014 og 2015. Målinger viser, at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet med 0,34 og 0,65 mg N/l pr år på henholdsvis ler- og sandjorde i perioden 1990/91-2014/15. I Ferskvandsovervågningen er der for målte vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstofkoncentrationen på ca. 49 % fra 1989 til 2015. For hele landet forblev randzoneareal uændret i 2015. Brak blev etableret på knap 23.000 ha i 2015 bl.a. som følge af, at etablering af miljøfokusarealer blev en del af landbrugsstøtten.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Volume205
Number of pages168
ISBN (Print)978-87-7156-235-4
Publication statusPublished - Jan 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 108606203